Ordinul Ministerului Economiei nr. 2162/2013 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru “Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 719 din 22.11.2013 (M.Of. nr. 719/2013).
În vigoare de la 22.11.2013
În conformitate cu:
– Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 265/2012 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 246/2013;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2012;
– Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7.508 din 31 iulie 2013 referitor la schema de ajutor de stat privind finanţarea proiectelor de eficienţă energetică din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014,
în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Schema de ajutor de stat regional pentru “Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Economiei la adresa www.minind.ro în secţiunea dedicată Programului eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3 – Unitatea de implementare programe din cadrul Direcţiei politici industriale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul economiei, 
Andrei Dominic Gerea
Bucureşti, 7 noiembrie 2013.
Nr. 2.162.
ANEXĂ

I. Introducere

Art. 1. – Prezentul act instituie o schemă de ajutor de stat regional pentru investiţii, denumită Schemă de ajutor de stat regional privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc promovarea coeziunii economice şi sociale între România, Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din România. În conformitate cu Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional potrivit prevederilor art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene1.

1
 Actualul art. 107 alin. (3) lit. (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Art. 2. – (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
(2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele:
a) Memorandumul de înţelegere pentru mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (denumit în continuare MFSEE);
b) Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007-2013;
c) Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.
(3) De asemenea, prezenta schemă contribuie la implementarea prevederilor specifice eficienţei energetice din următoarele reglementări comunitare şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
a) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a directivelor 2004/8/CE şi 2006/32CE;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;
c) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.
II. Obiectivul schemei

Art. 3. – (1) Obiectivul schemei îl constituie sprijinirea finanţării acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru realizarea investiţiilor iniţiale în vederea valorificării eficienţei energetice în industrie, ceea ce va contribui la dezvoltarea regională durabilă a României, stimularea dezvoltării economice şi creşterea coeziunii sociale a regiunilor în care sunt implementate.
(2) Realizarea investiţiilor în cadrul schemei va avea ca efect:
a) crearea de locuri de muncă;
b) încurajarea folosirii invenţiilor şi inovaţiilor în industrie în scopul reducerii consumului de energie, precum şi achiziţionarea de echipamente specifice inovative;
c) limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu influenţe pozitive asupra dezvoltării durabile.
III. Necesitatea implementării schemei
Art. 4. – (1) Prezenta schemă este elaborată pentru reducerea consumului de energie în România. Obiectivele acesteia sunt în concordanţă cu Strategia Europa 2020, Carta verde pentru “Strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă şi sigură”, cu documentul “An Energy Policy for Europe”, cu Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), cu Protocolul de la Göteborg, precum şi cu actele normative prevăzute la art. 2 alin. (3).
(2) Dezvoltarea regională durabilă se va realiza prin sprijinirea investiţiilor pentru reducerea consumului de energie în conformitate cu prevederile operaţiunii prevăzute de Programul eficienţă energetică din MFSEE.
Ordinul ME nr. 2162/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here