Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 106 din 22.02.2013 (M.Of. 106/2013).

Intrat în vigoare la: 22 februarie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război,

1 în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. –

Se aprobă Procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Comandanţii/Şefii unităţilor militare din Ministerul Apărării Naţionale vor lua măsuri de însuşire şi de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. –

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 38 din “L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii şi materialelor militare, stabilirea preţului, asigurarea, evidenţa, emiterea, utilizarea şi justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2006*).

___________

*) Ordinul ministrului apărării nr. M.124/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. M.10.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii

chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

Transportul rezerviştilor chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, pe distanţa domiciliu/reşedinţă-unitate militară, se realizează pe căile de comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene şi navale de către toţi operatorii economici care prestează servicii de transport de persoane, denumiţi în continuare transportatori, precum şi individual, cu mijloace auto personale, în situaţia în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezentarea acestora la data şi ora specificate în ordinul de chemare.

Art. 2. –

(1) Cheltuielile de transport se decontează:

a) transportatorilor, în situaţia în care rezerviştii utilizează cupoanele de transport din ordinele de chemare la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, denumite în continuare ordine de chemare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război;

b) rezerviştilor, în situaţiile în care achită, cu numerar, din surse proprii, contravaloarea legitimaţiei de călătorie sau efectuează transportul la unităţile militare cu mijloace auto personale.

(2) În situaţia în care, din diferite motive, transportatorii nu eliberează legitimaţii de călătorie în schimbul cupoanelor de transport din ordinele de chemare, decontarea cheltuielilor de transport se realizează conform prevederilor alin. (1) lit. b).

Art. 3. –

Personalul delegat de către comandanţii centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, denumite în continuare centre militare, are obligaţia să precizeze rezerviştilor cărora le transmit ordinele de chemare, potrivit legii, informaţii cu privire la:

a) modalităţile prin care se realizează transportul, în situaţiile prevăzute de lege, potrivit prevederilor art. 1 şi 8;

b) posibilitatea eliberării de către transportatori a legitimaţiilor de călătorie în schimbul cupoanelor de transport din ordinele de chemare;

c) obligaţia rezerviştilor de predare a legitimaţiilor de călătorie persoanelor desemnate de comandanţii/şefii unităţilor militare la care se prezintă, pentru efectuarea decontării cheltuielilor;

d) obligativitatea înscrierii, pe legitimaţiile de călătorie, a denumirii transportatorului, preţului, datei şi orei când se efectuează călătoria;

e) posibilitatea decontării contravalorii carburantului consumat, pe distanţa domiciliu/reşedinţă-unitate militară, în cazul deplasării la unitate cu mijloace auto personale, pe baza documentelor justificative prezentate, potrivit prevederilor art. 9;

f) necesitatea prezentării pentru decont, în situaţia prevăzută la lit. e), a documentelor fiscale eliberate de staţia de alimentare cu carburanţi din care să rezulte preţul de achiziţie al carburantului la data alimentării şi datele de identificare ale achizitorului.

Consultă integral textul Procedurii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here