17 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Ordinul CSA nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor

Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea asiguratorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 31 ianuarie 2013 (M.Of. 66/2013).

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 ianuarie 2013, prin care s-a adoptat modificarea și completarea Normelor privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (20), (26) și (27), al art. 5 lit. b), b1) și d), al art. 8 alin. (1) și al art. 12 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele privind autorizarea și funcționarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 3 septembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 20. -

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, în termen de 4 luni de la data depunerii documentației complete, asupra acordării autorizației de funcționare pe baza căreia asiguratorul va putea desfășura activitate de asigurare.”

2. La articolul 23 alineatul (1), literă D.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) Persoanele desemnate în funcții de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurărilor sunt conducătorii compartimentelor economico-financiar, juridic, control intern, audit intern, tehnologia informației.”

3. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. B.b) și alin. (3) persoanele care în ultimii 5 ani au deținut o funcție de conducere într-o instituție de reglementare și supraveghere în domeniul asigurărilor la nivelul minim de director într-o direcție de specialitate.”

4. La articolul 27, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art. 27. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data vacantarii unei funcții deținute de o persoană semnificativă sau de o persoană desemnată într-o funcție de conducere care nu este specifică domeniului asigurărilor, asiguratorul și persoana în cauză vor comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele și funcția persoanei respective, cu excepția vacantarii funcției de actuar, pentru care se va efectua comunicarea în termen de 3 zile lucrătoare.

…………………………………………………………………………………..

(3) Pentru persoanele semnificative ale asiguratorului, altele decât cele menționate la alin. (2), precum și pentru persoanele desemnate în funcții de conducere care nu sunt specifice domeniului asigurărilor, termenul de numire a unei alte persoane în această funcție este de 60 de zile de la data vacantarii, cu excepția actuarului, pentru care perioada de numire este de maximum 20 de zile calendaristice, în cazul revocării acestuia.”

5. La articolul 28, litera d) și paragraful final se modifică și vor avea următorul cuprins:

“d) sunt nominalizate să își continue mandatul la asiguratorii rezultați în urma divizării unui asigurator, trebuie să primească în prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și trebuie să depună declarații actualizate, corespunzătoare noii poziții, conform anexelor nr. 5 și 8, însoțite, dacă este cazul, de documente actualizate.”

6. La anexa nr. 5, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

“7.

- am o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel puțin 3 ani, respectiv 5 ani într-o funcție de conducere în aceste domenii*);

……………………………………………………………………………………..

 - am deținut o funcție de conducere într-o instituție de reglementare și/sau de supraveghere în domeniul asigurărilor;

……………………………………………………………………………………

Anexați documente oficiale: copii ale contractelor de muncă/de management, decizii de numire/carte de muncă etc.”

7. La anexa nr. 5, asteriscurile aferente punctelor 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

“*), **) Se va da declarație numai de către membrii conducerii executive și ai directoratului.”

8. La anexa nr. 6 litera A, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

“7. am experiență de minimum 4 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în funcții de conducere/am experiență de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în specialitatea pe care urmează să o conduc/am experiență de minimum 3 ani în specialitate;”.

9. La anexa nr. 6 litera B, punctele 6-8 se abrogă.

10. La anexa nr. 8, litera A.c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“c) declarația pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5 la norme, împreună cu declarația privind participările la capitalul social la alte societăți comerciale, conform pct. I subpct. 1 din anexa nr. 4 la norme;”.

11. La anexa nr. 8, litera A.e) se abroga.

12. La anexa nr. 8, litera B.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) documente oficiale: contract de muncă/de management, decizie de numire/carnet de muncă etc., din care să reiasă experiența profesională, conform prevederilor art. 23 alin. (1) lit. B.b) și alin. (31) din norme.”

13. La anexa nr. 8 litera D alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) curriculum vitae, întocmit conform prevederilor lit. A.a).”

14. La anexa nr. 8, litera E se modifică și va avea următorul cuprins:

“E. În vederea aprobării ca persoană semnificativă la un asigurator, actuarul trebuie să transmită declarația prevăzută în anexa nr. 6 la norme, curriculum vitae, întocmit conform prevederilor lit. A.a), precum și cazierul fiscal și cazierul judiciar, în original, valabile la data depunerii documentației.”

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. III. -

Asiguratorii, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

București, 23 ianuarie 2013.

Nr. 6.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu