Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3 din 16 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui CSA nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 18 ianuarie 2013 (M.Of. 41/2013).

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) și (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a adoptat modificarea și completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. –

Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. indexarea tarifelor de primă – majorarea uniformă de către asiguratorul RCA a tarifelor de primă cu același procent.”

2. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21. –

(1) Asiguratorii RCA au obligația de a stabili tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despăgubire stabilite în bază prevederilor art. 24.”

3. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru fiecare categorie de riscuri omogene considerate, asiguratorii au obligația de a stabili tarifele de prime astfel încât, cu o probabilitate de cel puțin 99,5%, primele estimate pe următoarele 12 luni să acopere toate cheltuielile aferente, cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor actuariale general acceptate.”

4. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Limitele de despăgubire stabilite de către fiecare asigurator RCA, precum și tarifele de prima stabilite conform prezentelor norme se notifică Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, împreună cu o declarație a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, însușită și semnată de conducătorul societății. Calculul actuarial trebuie să conțină prima de risc, incluzând estimarea frecvenței daunei și daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de primă.”

5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

„(31) Prin excepție de la prevederile alin. (3), indexarea tarifelor de primă se va notifica cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate.

 (32) Asiguratorii sunt obligați să transmită în format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ipotezele folosite, metodele actuariale și justificarea aplicării acestora pentru calculul menționat la alin. (11), împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule.”

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. III. –

Asiguratorii, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

București, 16 ianuarie 2013.

Nr. 3.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here