Ordinul BNR nr. 2/2013 pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 7.03.2013 (M.Of. 125/2013).

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. –

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 2.

ANEXĂ

MODIFICĂRI

ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,

aplicabile instituţiilor de credit,aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010,

cu modificările şi completările ulterioare

1. La punctul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 67.

(1) Ajustările pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile, astfel:

a) ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual;

b) ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;

c) ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere potrivit lit. a) de mai sus.”

2. La punctul 93, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (2) Activele şi datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere), activele financiare disponibile în vederea vânzării, investiţiile păstrate până la scadenţă, instrumentele de datorie clasificate în categoria «Împrumuturi şi creanţe» şi instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 «Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare», cu excepţia instrumentelor derivate care se înregistrează în conturile deschise în cadrul grupei 31 «Instrumente derivate» şi a titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, care sunt înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 «Active imobilizate».

(3) Activele financiare încadrate în categoria «Împrumuturi şi creanţe», altele decât cele prevăzute la alin. (2), se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de credite, depozite constituite şi alte creanţe prevăzute de Planul de conturi.”

3. La punctul 145, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 145.

(1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată, evaluate la cost amortizat.”

4. La punctul 189, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (6) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanţului, dar pot fi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 «Alte conturi în afara bilanţului».”

5. Punctul 202, cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, se modifică după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 47 „Leasing financiar”, la următoarele conturi se modifică funcţiunea contabilă după cum urmează:

” B 471 – Creanţe din operaţiuni de leasing financiar

B 4717 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat

B 472 – Datorii din operaţiuni de leasing financiar

B 4727 – Datorii ataşate şi sume de amortizat”;

b) în cadrul Clasei 5 „Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane”, grupa 59 „Rezultatul exerciţiului financiar”, la următorul cont se modifică funcţiunea contabilă după cum urmează:

” A 592 – Repartizarea profitului”.

6. Punctul 204, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, se modifică după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 1 „Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare”, grupa 19 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare”, conţinutul contului sintetic de gradul I – 191 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 191 – ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;”;

Poţi consulta varianta integrală a modificărilor AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here