21 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 3361/2013 privind unele formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 663 din 29.10.2013 (M.Of nr. 663/2013).

În vigoare de la 29.10.2013

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 211 lit. e) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:

1. Certificatul de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 1;
2. Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) pct. 1, denumit în continuare certificat, se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207lit. h) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

(3) În vederea eliberării certificatului, contribuabilul însuşi sau prin împuternicit depune la organul fiscal la care acesta îşi are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent, cererea prevăzută la alin. (1) pct. 2. La cerere contribuabilul va ataşa în mod obligatoriu şi o copie a documentelor din care rezultă că suma a fost plătită la bugetul de stat.

(4) Certificatul se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 2. - (1) Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului figurează ca achitată acciza datorată pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Codul fiscal.

(2) În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală obligaţia prevăzută la alin. (1) figurează ca fiind stinsă, organul fiscal competent eliberează certificatul în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar în caz contrar înştiinţează despre acest fapt contribuabilul.

(3) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent transmite acestuia zilnic încasările reprezentând accize aferente vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Codul fiscal.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 24 octombrie 2013.
Nr. 3.361.

Ordinul ANAF nr. 3361/2013 poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu