Ordinul nr. 3136/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 609 din 01.10.2013 (M.Of. nr. 609/2013).
În vigoare de la 01.10.2013
Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, se modifică după cum urmează:
a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1.3 “Alte termene”, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale; accizele prevăzute la art. 207 lit. a) –c) şi lit. f) –l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 214 alin. (3) din acelaşi act normativ”.
b) La capitolul II “Completarea declaraţiei”, secţiunea B “Date privind creanţa fiscală” punctul 3.2, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21-23, 27-73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”
c) La capitolul II secţiunea B punctul 3.2.1, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
3.2.1. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 27-51 şi 65-73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legiinr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 214 alin. (3) din acelaşi act normativ, respectiv persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă, de autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, după cum urmează:”.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3136/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here