Ordinul ANAF nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 16/2013).

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 780 și al art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. –

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. –

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

a) “Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”, cod 14.13.01.43, prevăzut în anexa nr. 3;

b) “Declarație de înregistrare a contractelor de locațiune”, cod 14.13.01.42, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 4. –

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. –

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 21 decembrie 2012.

Nr. 1.985.

ANEXA Nr. 1

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie 

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dețin calitatea de fiduciar și au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent.

2. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.

3.

(1) Contribuabilul care deține calitatea de fiduciar, denumit în continuare fiduciar, depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent “Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie”, cod 14.13.01.43, prevăzută la anexa nr. 3 la ordin, însoțită de contractul de fiducie, în original și copie.

(2) Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de fiduciar.

(3) Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul și restituie fiduciarului originalul.

(4) În cazul în care fiduciarul depune declarația prevăzută la alin. (1) prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de fiducie.

4. Modificarea și încetarea contractului de fiducie se înregistrează, de fiduciar, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declarației prevăzute la pct. 3 alin. (1), având bifată căsuță “Modificare” sau “Încetare”, după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.

Consultă textul integral al ordinului ANAF! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here