Ordinul ANAF nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 111 din 26.02.2013 (M.Of. 111/2013).

Intrat în vigoare la: 26 februarie 2013

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, punctul 1 „Termenul de depunere a declaraţiei”, subpunctul 1.1, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:

” i) impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

j) impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

k) impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.”

b) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 3 „Secţiunea B «Date privind creanţa fiscală»”, subpunctul 3.2, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21-23 şi 27-64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”

c) La capitolul II punctul 3, după subpunctul 3.2.5 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 3.2.6-3.2.8, cu următorul cuprins:

” 3.2.6. Obligaţia prevăzută la poziţia 62 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, potrivit art. 3 şi 4 din aceeaşi ordonanţă.

3.2.7. Obligaţia prevăzută la poziţia 63 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) – (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, potrivit art. 3 şi 4 din aceeaşi ordonanţă.

3.2.8. Obligaţia prevăzută la poziţia 64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, potrivit art. 2 şi 5 din aceeaşi ordonanţă.

Obligaţiile prevăzute la poziţiile 62-64 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară după cum urmează:

Rândul 1 «Suma datorată» – se înscrie suma datorată aferentă perioadei de raportare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale sus-menţionate.

Rândul 3 «Suma de plată» – se înscrie suma de la rândul 1.”

2. Anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se completează după cum urmează:

– După numărul curent 61 se introduc trei numere curente noi, numerele curente 62-64, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

„62. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
63. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
64. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale”

Art. II. –

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală,

Şerban Pop

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 195.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here