Ordonanţa Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 05.08.2013 (M.Of. 494/2013).

În vigoare de la 08.08.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. –

Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. –

(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

rectificare
Sursa foto: Lege5.ro

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 663.203 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 461.800 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.125.003 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 663.203 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013 se majorează la cheltuieli cu suma de 180 mii lei, iar excedentul se diminuează cu aceeaşi sumă.

Art. 3. –

(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 185.651 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu 46.000 mii lei, majorarea sumelor primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări cu suma de 40.000 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 191.651 mii lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 135.938 mii lei, iar deficitul se diminuează cu suma de 49.713 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 4.000 mii lei, iar cheltuielile se majorează cu suma de 33.350 mii lei, excedentul diminuându-se cu suma de 37.350 mii lei.

Art. 4. –

Defalcarea influenţelor asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe ordonatorii principali de credite ai acestui buget este prevăzută în anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 şi 1/04.

Art. 5. –

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 „Bugetul asigurărilor pentru şomaj – Sinteza – cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz pe anii 2012-2016” la capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.17 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 22.848 mii lei şi alineatul 51.01.19 „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 12.152 mii lei.

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here