23 Februarie, 2018

Legislaţie: Normele de punere în aplicare a Convenţiei nr. 16 referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă

Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, aprobate prin HG nr. 727/2013 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 608 din 30.09.2013 (M.Of. nr. 608/2013).

În vigoare de la 30.10.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, denumite în continuare norme metodologice, sunt elaborate în scopul punerii în aplicare în mod unitar a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, denumită în continuare Convenţia nr. 16, de către:

a) personalul cu atribuţii în domeniul stării civile din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
b) ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu sunt constituite astfel de servicii;
c) personalul din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Prezentele norme metodologice stabilesc şi măsurile ce trebuie întreprinse pentru a se asigura că:

a) extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi de către ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale îndeplinesc condiţiile necesare pentru a putea fi recunoscute de către statele părţi la Convenţia nr. 16;
b) extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile competente ale statelor părţi la Convenţia nr. 16 sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române ca având aceeaşi valoare juridică ca şi certificatele/extrasele de stare civilă emise de statele părţi la Convenţia nr. 16.

Art. 2. – (1) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul, denumite în continuare extrase multilingve, eliberate de autorităţile române, sunt documente cu aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă şi se folosesc de către titulari şi persoanele îndreptăţite în faţa autorităţilor străine din statele părţi la Convenţia nr. 16.

(2) Extrasele multilingve eliberate de autorităţile române pot fi folosite de către cetăţenii români aflaţi în străinătate inclusiv în faţa misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu excepţia situaţiei când necesitatea prezentării certificatului de stare civilă în original în faţa acestor autorităţi este prevăzută în mod expres prin dispoziţiile legale în vigoare.

(3) Forma şi conţinutul extraselor multilingve eliberate de autorităţile române sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 3. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., asigură tipărirea extraselor multilingve.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se distribuie, la cerere, contra cost, serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor şi Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) distribuie, la cerere, contra cost, extrase multilingve serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.L.E.P., precum şi primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu sunt constituite astfel de servicii.

Art. 4. - Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

Art. 5. – (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor de stare civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autorităţile şi instituţiile care prelucrează date cu caracter personal în domeniul prezentelor norme metodologice au obligaţia de a asigura protejarea datelor cu caracter personal şi a documentelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

CAPITOLUL II
Eliberarea extraselor multilingve

Art. 6. – (1) Extrasele multilingve se eliberează în baza actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie sau, după caz, pe baza registrelor întocmite de parohii, ca urmare a unei cereri adresate S.P.C.L.E.P. ori primăriilor unităţilor administrativteritoriale în care nu sunt constituite astfel de servicii. Modelul cererii privind eliberarea extraselor multilingve este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Cererea privind eliberarea extrasului multilingv poate fi adresată S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale:

a) care are în păstrare actul de stare civilă; sau
b) de la locul de domiciliu/reşedinţă al solicitantului.

Art. 7. – (1) Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

(2) Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

(3) Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea prevăzută la art. 6.

(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

(5) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.

(6) Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.

Normele de punere în aplicare a Convenţiei nr. 16 pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu