Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din 10.07.2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 434 din 17.07.2013 (M.Of. nr. 434/2013).
În vigoare de la 17.07.2013
Art. 1. Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conţin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, de la societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi societăţi comerciale şi regii autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, concedieri colective efectuate în condiţiile prevăzute la art. 65-77 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. – (1) În vederea realizării serviciilor de preconcediere, prevăzute la art. 50-52 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi societăţile comerciale şi regiile autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care efectuează concedieri colective în condiţiile ordonanţei de urgenţă, denumite în continuare operatori economici, întocmesc liste nominale cu persoanele care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judeţelor sau, după caz, în funcţie de filialele şi/sau de sucursalele din care provin aceste persoane.
legi1
(2) Listele nominale prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2002, adoptată în temeiul Legii nr. 76/2002, şi se transmit agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, în a căror rază teritorială îşi au locul de muncă persoanele care urmează să fie disponibilizate în condiţiile legii.
Art. 3. – (1) Planurile de disponibilizare prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se depun, în original, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă, astfel cum prevede art. 24 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul operatorii economici ori, după caz, în copie, la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul filialele şi/sau sucursalele acestor societăţi.
(2) Operatorii economici depun odată cu planul de disponibilizare prevăzut la alin. (1) tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv prevăzute la art. 24 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, în original.
(3) Tabelele nominale prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către operatorii economici, în calitate de angajatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, prin gruparea, pe judeţe, a persoanelor care beneficiază de prevederile art. 7 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, în funcţie de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa acestora, şi se depun în original la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul operatorii economici ori, după caz, filialele şi/sau sucursalele acestora.
(4) Planul de disponibilizare întocmit de către operatorii economici, cu respectarea legislaţiei muncii şi protecţiei sociale, cuprinde în mod obligatoriu prevederile art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă referitoare la măsurile necesare în vederea redresării activităţii operatorilor economici şi efectele acestor măsuri, precum şi prevederile art. 1 alin. (3) şi (4), după caz.
(5) Planul de disponibilizare se aprobă de organele de conducere ale operatorului economic, respectiv de consiliul de administraţie sau adunarea generală a acţionarilor cu avizul consiliului de administraţie.
(6) Planul de disponibilizare, însoţit de hotărârea consiliului de administraţie şi hotărârea adunării generale a acţionarilor, se transmite ministerului de resort, în vederea verificării, prin direcţia de specialitate, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 1 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.
(7) În cazul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, planul de disponibilizare se aprobă şi de consiliul local/judeţean.
Normele de aplicare a OUG nr. 36/2013 pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here