20 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Normele de aplicare a OG nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, din 10.09.2013, aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2112/2013 şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594 din 23.09.2013 (M.Of. nr. 594/2013).

În vigoare de la 23.09.2013

CAPITOLUL I
Transmiterea către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial Mediu a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare

Art. 1. - Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 transmit către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial Mediu, pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 2. – (1) Beneficiarii depun o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziţie publică din cadrul unui proiect.

(2) Solicitarea va fi semnată de reprezentantul legal şi ştampilată pe fiecare pagină.

(3) Documentele ataşate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea menţiunea “Conform cu originalul” şi semnătura managerului de proiect.

norma-2112Sursa foto: Lege5 Online

CAPITOLUL II
Verificarea şi certificarea de către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial Mediu a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare

Art. 3. – (1) Solicitările se depun de către beneficiari la registratura Autorităţii de management a Programului operaţional sectorial Mediu, denumită în continuare AM POS Mediu, şi vor fi înaintate spre analiză Direcţiei autorizare şi plăţi.

(2) În scopul verificării şi certificării solicitărilor transmise de beneficiari, Direcţia autorizare şi plăţi realizează următoarele activităţi:

a) solicită Compartimentului juridic şi investigare nereguli confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, precum şi valoarea debitelor înregistrate în Registrul debitorilor Programului operaţional sectorial Mediu;
b) stabileşte valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plată transmisă de beneficiari şi valoarea debitelor recuperate.

(3) În situaţia în care Compartimentului juridic şi investigare nereguli constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, solicită Serviciului conformitate achiziţii publice analiza solicitării beneficiarului şi a documentelor care o însoţesc, în vederea stabilirii conformării cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013.

(4) Nota privind încadrarea solicitării beneficiarului în prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 va fi comunicată Direcţiei autorizare şi plăţi de Compartimentul juridic şi investigare nereguli.

(5) În cazul în care din analiza solicitării şi a documentelor care o însoţesc se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, Direcţia autorizare şi plăţi întocmeşte “Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice” şi o supune aprobării conducerii AM POS Mediu.

(6) În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, Direcţia autorizare şi plăţi întocmeşte “Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice” şi o supune aprobării conducerii AM POS Mediu.

(7) În baza “Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice”, aprobată de conducerea AM POS Mediu, se întocmeşte nota către ordonatorul principal de credite prin care se dispun măsurile ce se impun în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013.

(8) După aprobarea notei de către ordonatorul principal de credite, măsurile dispuse prin aceasta se comunică beneficiarului. O copie a notei transmise beneficiarului se ataşează la dosarul solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora.

(9) După aprobarea notei prevăzute la alin. (6) de către conducerea AM POS Mediu, aceasta se comunică beneficiarului.

(10) Beneficiarul poate contesta nota prevăzută la alin. (6), comunicată potrivit alin. (9), în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se depune la registratura AM POS Mediu, însoţită de documente justificative, şi va fi înaintată spre analiză unei comisii special constituite în acest sens prin decizie a directorului general al AM POS Mediu.

(11) Contestaţia prevăzută la alin. (10) se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, prin decizie aprobată de directorului general al AM POS Mediu, care se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile de la aprobare.

(12) Modelele notelor prevăzute la alin. (5) şi (6) se aprobă prin decizie a directorului general al AM POS Mediu.

Normele de aplicare a OG nr. 15/2013 pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu