Norma metodologică din 22 ianuarie 2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 63/2013).

CAPITOLUL I

Prevederi generale 

1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

1.2. Situațiile financiare ale anului 2012 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2012.

1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

1.4. Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

 1.5.(1) Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15-18, 30 și 40a-40c la situațiile financiare);

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22-26, 31-34, 35a și 35b la situațiile financiare anuale);

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b);

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);

– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012 (anexa 41 la situațiile financiare);

– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 (anexele 30b, 30b.1);

 – prezentele norme metodologice (anexa 19 la situațiile financiare).

1.5.(2) Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

– după anexa 18 “Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli” se introduce o nouă anexă, anexa 19 “Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

1.5.(3) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, cu modificările ulterioare, și conform altor reglementări în vigoare.

1.5.(4) Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2012 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementări contabile/instituții publice/legislație

Citeşte textul integral al Normei metodologice! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here