23 August, 2017

Legislaţie: Norma ASF nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12/2013 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, aprobată de Hotărârea ASF nr. 40/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 614 din 02.10.2013 (M.Of. nr. 614/2013).

În vigoare de la 02.10.2013

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) şi ale art. 81 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritate, emite prezenta normă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte reguli privind protecţia participanţilor la fondurile de pensii administrate privat în cazul fuziunii unor fonduri de pensii administrate privat şi procedura care trebuie îndeplinită în acest caz.

Art. 2. – (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) fond de pensii absorbant – fondul de pensii administrat privat care preia activele altui fond de pensii administrat privat;
b) fond de pensii absorbit – fondul de pensii administrat privat care, în urma fuziunii cu fondul de pensii absorbant, îşi încetează existenţa.

CAPITOLUL II
Fuziunea fondurilor de pensii administrate privat

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 3. – (1) Fuziunea dintre două fonduri de pensii administrate privat se poate realiza ca urmare a hotărârii majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit sau la propunerea administratorului acestuia.

(2) În situaţia în care fuziunea se realizează ca urmare a hotărârii majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit, hotărârea în cauză va fi notificată administratorului acestuia şi administratorului fondului de pensii care va absorbi.

(3) Administratorul fondului de pensii care va fi absorbit are obligaţia de a duce la îndeplinire hotărârea majorităţii participanţilor, în conformitate cu prevederile prezentei norme.

(4) Administratorul fondului de pensii care va absorbi are obligaţia de a convoca adunarea generală a acţionarilor în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii hotărârii majorităţii participanţilor.

(5) În situaţia în care administratorul propune participanţilor fuziunea, ca urmare a deciziei adoptate în adunarea generală a acţionarilor, acesta are obligaţia de a aplica procedura prevăzută în prezenta normă.

(6) Hotărârea privind fuziunea adoptată de adunarea generală a acţionarilor administratorului fondului de pensii care va absorbi şi hotărârea adunării generale a acţionarilor administratorului fondului de pensii care va fi absorbit, după caz, sunt publicate pe pagina proprie de internet în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.

SECŢIUNEA a 2-a
Documentele necesare pentru obţinerea autorizării fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Art. 4. – (1) Autorizarea fuziunii fondurilor de pensii administrate privat cuprinde două etape:

a) obţinerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat;
b) obţinerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Obţinerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat nu garantează şi obţinerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii.

(3) În cazul în care nu se obţine decizia de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, autorizarea prealabilă a fuziunii îşi pierde valabilitatea.

Art. 5. - În vederea autorizării prealabile a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune vor depune la Autoritate o cerere semnată de către aceştia, întocmită conform anexei şi însoţită de următoarele documente:

a) hotărârea majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit, în original, după caz;
b) hotărârea adunării generale a acţionarilor administratorului fondului de pensii care va fi absorbit, în original, după caz;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor administratorului fondului de pensii absorbant privind aprobarea fuziunii, în original;
d) documentele care dovedesc validitatea convocării şi a întrunirii adunărilor generale prevăzute la lit. b) şi c), în original;
e) proiectul de notificare publică a participanţilor la fondul de pensii absorbit, semnat de către ambii administratori, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:

(i) posibilitatea şi condiţiile de transfer al participanţilor de la fondul de pensii absorbit, în cazul fuziunii, efectuat cu respectarea prevederilor art. 9 şi 13;
(ii) elementele principale ale prospectului fondului de pensii absorbant, respectiv politica de investiţii a noului administrator, comisioanele de administrare şi taxa de audit ale noului administrator, numărul de participanţi ai fondului de pensii administrat privat de către noul administrator la data depunerii cererii de autorizare prealabilă;
(iii) etapele principale ale transferului activelor şi participanţilor fondului de pensii absorbit către fondul de pensii absorbant;

f) situaţia privind provizionul tehnic, calculat de administratorul fondului de pensii absorbit, la data hotărârii adunării generale a acţionarilor prevăzute la lit. b).

Norma ASF nr. 12/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu