Metodologia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din 28 septembrie 2012, de organizare a evaluării la finalul clasei a IV-a, publicată în Monitorul Oficial nr. 47 din 22 ianuarie 2013. (M.Of. 47/2013)

I. Dispoziții generale

Art. 1. –

(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a.

(2) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învățării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învățare și preorientarea școlară către un anumit tip de liceu.

(3) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a este o evaluare la nivel național care se organizează pentru toți elevii clasei a VI-a din unitățile școlare din învățământul de stat și particular.

(4) Pentru verificarea procedurilor și pilotarea instrumentelor de evaluare, în anul școlar 2012-2013, evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se organizează pe un eșantion de elevi.

Art. 2. –

(1) Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se desfășoară anual, pe parcursul lunii mai, și se administrează în două secvențe de evaluare.

(2) Data desfășurării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a se stabilește de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS, și se comunică inspectoratelor școlare până la data de 1 martie a anului școlar în care se desfășoară evaluarea.

Art. 3. –

(1) Rezultatele individuale la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.

(2) Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate părinților/tutorilor legal instituiți ai elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului.

II. Coordonarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a

Art. 4. –

(1) Coordonarea la nivel național a proiectării și a organizării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, precum și valorificarea rezultatelor acesteia sunt asigurate de MECTS, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare, denumit în continuare CNEE.

(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din MECTS.

Art. 5. –

Pentru organizarea și desfășurarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a, CNEE îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează procedurile necesare pentru asigurarea calității organizării și administrării evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;

b) organizează procesul de selecție a membrilor grupului de lucru, cadre didactice care au responsabilitatea elaborării și a validării itemilor, a probelor și a baremelor de evaluare pentru evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, în strictă conformitate cu procedurile asumate;

c) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru;

d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate și pentru resursa umană implicată în evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, inclusiv pentru cadrele didactice care activează în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale;

e) elaborează testele și baremele de evaluare;

f) elaborează caietul cadrului didactic, document-tip care conține baremele de evaluare și alte instrumente necesare evaluării;

g) elaborează fișa de evaluare, document-tip în care cadrul didactic evaluator înregistrează rezultatele elevului la evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;

h) asigură confidențialitatea testelor din momentul efectiv al elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice;

i) asigură transmiterea către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, a testelor și a caietului cadrului didactic pentru administrarea evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;

j) urmărește modul în care se realizează distribuirea în școli de către inspectoratele școlare a testelor și a caietului cadrului didactic;

k) propune, împreună cu direcțiile de specialitate din MECTS, delegați pentru monitorizarea activităților prevăzute în cadrul evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a;

l) propune modelul documentelor de raportare:

(i) raportul clasei – document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fișele de evaluare, întocmit de către administratorul de test;

(ii) raportul școlii – document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către comisia de organizare și administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a din unitatea de învățământ în care sunt școlarizați elevi în clasa a VI-a și transmis inspectoratului școlar;

(iii) raportul ISJ/ISMB – document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele școlilor, întocmit de către responsabilul județean/al municipiului București;

m) elaborează raportul final, pe bază rapoartelor primite de la ISJ/ISMB, și prezintă factorilor de decizie din cadrul MECTS concluziile și recomandările rezultate;

n) propune strategia de comunicare și de valorificare a rezultatelor evaluării pentru diferitele categorii de beneficiari: inspectori, directori, cadre didactice, elevi, părinți, comunități locale și face precizări pentru valorificarea rezultatelor evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a.

Citeşte textul integral al Metodologiei! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here