25 Februarie, 2018

Legislaţie: Metodologia examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5294/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 698 din 14.11.2013 (M.Of. nr. 698/2013).

În vigoare de la 14.11.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014, denumită în continuare metodologie, se aplică personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională.

Art. 2. - (1) Coordonarea metodologică a examenului naţional de definitivare în învăţământ, denumit în continuare examen, este asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Comisia naţională de examen, numită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, denumită în continuare Comisia naţională.

(2) Organizarea şi desfăşurarea examenului sunt asigurate de către inspectoratele şcolare, la nivelul cărora se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de examen judeţeană/a municipiului Bucureşti, denumită în continuare comisie de examen.

Art. 3. - (1) Examenul constă în:

a) susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă;
b) o probă scrisă.

(2) Examenul se susţine în limba română.

(3) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

(4) Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, valabile pentru sesiunea respectivă.

Art. 4. - (1) Examenul se organizează distinct pentru fiecare funcţie didactică de predare, pe discipline sau pe specialităţi, în conformitate cu Calendarul desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013-2014, denumit în continuare Calendar, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv, denumit în continuare Centralizator.

(3) Absolvenţii învăţământului superior se pot înscrie la examen şi în baza:

a) diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat – în concordanţă cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă, conform Centralizatorului;
b) diplomelor dobândite prin programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale, în concordanţă cu Centralizatorul;
c) diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată, în concordanţă cu Centralizatorul;
d) diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, în concordanţă cu Centralizatorul.

(4) Specializările/Programele de studii absolvite de candidaţii care se înscriu numai în baza diplomei de licenţă/absolvire a studiilor universitare de lungă/scurtă durată, precum şi de candidaţii care au finalizat ciclul I/I+II de studii universitare, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în baza unei hotărâri a Guvernului, la data înscrierii la facultate.

Art. 5. - Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea examenului

II.1. Înscrierea candidaţilor

Art. 6. - (1) Înscrierea la examen se face la unităţile de învăţământ în perioada prevăzută în Calendar, pentru sesiunea din anul şcolar respectiv, pe baza dosarului de înscriere, care conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie – completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
b) copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
c) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
d) copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui, după caz.

(2) Dovada pregătirii psihopedagogice se realizează după cum urmează:

a) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009, fac dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice, sau prin certificat de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
b) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat/master încadraţi în învăţământul liceal/postliceal trebuie să facă dovada deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;
c) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat/master încadraţi în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă dovada deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

(3) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea “Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012, cu completările ulterioare.

Metodologia poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu