21 Iulie, 2018

Legislaţie: Metodologia din 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Metodologia din 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 6.03.2013 (M.Of. ).

Actul a fost aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 399/2013 din M.Of. nr. 123/2013.

(1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumite în continuare sume, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.

(2) Sumele se acordă organizaţiilor prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată a anului bugetar, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

(3) Pentru asigurarea evidenţei utilizării fondurilor reprezentând sume acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare minister, organizaţiile utilizează două conturi bancare, unul pentru evidenţierea sumelor aferente cheltuielilor pentru activităţi administrative şi unul pentru evidenţierea sumelor aferente cheltuielilor pentru activităţi specifice.

Art. 2. –

(1) Sumele de la bugetul de stat prin bugetul ministerului se acordă în luna în curs pentru luna precedentă, pe baza documentelor justificative, în funcţie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.

(2) În mod excepţional, în situaţii bine justificate pentru cheltuielile de întreţinere aferente activităţii administrative, sumele se acordă pentru cheltuieli efectuate cu cel mult două luni înainte de luna pentru care se acordă sumele.

(3) Documentaţia pentru solicitarea sumelor se depune la registratura Direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, denumită în continuare direcţie, până la data de 3 a lunii în curs pentru luna precedentă, urmând ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare, să fie întocmită Nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare.

(4) Pentru solicitarea sumelor ce reprezintă cheltuieli de personal Nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare se întocmeşte în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei aferente.

(5) Orice eventuale completări, clarificări, observaţii cu privire la documentele justificative se vor comunica de către direcţie în termen de 6 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, urmând ca răspunsul organizaţiilor să fie transmis în termen de maximum două zile lucrătoare, astfel încât să poată fi respectat termenul prevăzut la alin. (3).

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare efectuată ministerului de către Ministerul Finanţelor Publice, direcţia va proceda la elaborarea documentelor de plată în scopul efectuării virărilor de sume.

Art. 3.-

(1) Pentru cheltuielile de personal, sumele se acordă pe baza copiilor de pe statele de plată şi de pe centralizatorul acestora, aferente lunii precedente celei în care se efectuează plata.

(2) Atât statele de plată, cât şi centralizatorul trebuie să fie semnate şi ştampilate, iar statele de plată vor avea menţiunea “conform cu originalul”.

(3) Pentru încadrarea cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, pentru cele 5 posturi la nivel central, se acordă sume maxime până la următorul nivel:

a) 2051, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei de 15% – 55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

b) 2051, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

c) 1087, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător.

(4) Pentru cele două posturi la nivel de filială, în vederea încadrării cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, se acordă sume maxime până la următorul nivel:

a) 1624, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de conducere de 15%-55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

b) 1624, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător;

c) 958, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru vechime în muncă corespunzător.

(5) La sumele maxime prevăzute la alin. (3) şi (4) se adăugă sporul pentru condiţii de muncă, iar pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat se acordă un spor de 15% din salariul de bază. Suma sporurilor nu va depăşi 30% din salariul de bază.

(6) La sumele stabilite la alin. (3), (4) şi (5) se adaugă şi contribuţiile angajatorului.

Art. 4. –

(1) În cazul cheltuielilor de întreţinere, acordarea sumelor se face în baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi ştampilate “conform cu originalul”.

(2) Pentru cheltuielile cu telefon/fax, ministerul îşi rezervă dreptul de a stabili un plafon care se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării acestuia către organizaţii.

Art. 5. –

(1) În vederea aprobării cheltuielilor aferente activităţilor specifice de interes general, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, după aprobarea bugetului, fiecare organizaţie depune un proiect, care trebuie să cuprindă următoarele:

a) informaţii generale cu respectarea obligaţiilor stabilite la art. 543 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) perioada şi locul de desfăşurare a acestora;

c) o detaliere a cheltuielilor aferente activităţilor specifice de interes general.

(2) Toate cheltuielile din cadrul activităţilor specifice de interes general trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar.

(3) În proiectul activităţilor specifice de interes general, în cazul în care acestea presupun cheltuieli cu salariile, se prezintă, în plus faţă de statele de funcţii, un tabel centralizator al funcţiilor utilizate pentru desfăşurarea activităţii, cu precizarea nivelului salariului aferent utilizat în sistemul bugetar, informaţiile din tabel fiind luate în calcul la estimarea bugetului.

Art. 6. –

(1) Pentru cheltuielile privind activităţile specifice de interes general, sumele se acordă pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, semnat şi ştampilat de conducerea organizaţiei, la care se anexează copii ale documentelor justificative, semnate şi parafate “conform cu originalul”, precum şi o copie de pe tabelul participanţilor, unde este cazul.

(2) Pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate, centralizatorul va fi însoţit de un raport al activităţii în care se vor detalia următoarele:

a) denumirea activităţii;

b) perioada de desfăşurare a activităţii;

c) obiectivele urmărite;

d) modul în care au fost selectaţi beneficiarii, reprezentativi pentru grupul-ţintă specificat în statutul organizaţiei;

e) modul în care au fost implicaţi beneficiarii direcţi şi membrii comunităţii în organizarea şi derularea activităţii, facilitând coeziunea şi solidaritatea socială;

f) rezultatele aşteptate ale activităţii şi modul în care aceasta a contribuit la realizarea obiectivelor organizaţiei şi au fost satisfăcute nevoile şi interesele beneficiarilor (utilitatea pentru cei cărora a fost destinată);

g) costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizaţie, cât şi cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli.

Poţi consulta textul integral al Metodologiei AICI!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu