Metodologia din 25.03.2013 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 26.03.2013.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. –

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.

Art. 2. –

(1) Conform legii, învăţământul primar este învăţământ obligatoriu.

(2) Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare, în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc.

(3) Inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Art. 3. –

(1) Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) În sensul prezentei metodologii, prin părinţi se înţelege inclusiv tutori legal instituiţi sau susţinători legali.

(3) În sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă.

Art. 4. –

(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ aflată în proximitatea sa, denumită în continuare şcoala de circumscripţie. Totalitatea străzilor arondate unităţii de învăţământ formează circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective.

(2) În vederea înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele şcolare judeţene (ISJ) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) iau în considerare propunerile conducerilor unităţilor de învăţământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripţie şcolară, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.

(3) Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de şcolarizare alocat de ISJ/ISMB fiecărei unităţi de învăţământ ţine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învăţământ la clasa pregătitoare, dar şi la celelalte clase ale şcolii, şi de obligativitatea cuprinderii în şcoală a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară. La alocarea numărului de clase pregătitoare se ţine cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, de arondarea străzilor la unităţile de învăţământ sau de cea mai bună oportunitate educaţională identificată.

(4) În situaţia în care capacitatea unei unităţi de învăţământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară stabilită în anul şcolar anterior, precum şi în alte situaţii justificate, ISJ şi ISMB pot decide reconfigurarea circumscripţiilor şcolare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare.

(5) Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, sunt afişate la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin (calendarul înscrierii), pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat.

(6) Pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat şi pentru a permite părinţilor luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză privitoare la opţiunea pentru o unitate de învăţământ sau alta, fiecare unitate de învăţământ va pune la dispoziţie şi informaţii referitoare la locul de desfăşurare a activităţii corespunzătoare clasei pregătitoare (în spaţiul şcolii sau al unei grădiniţe), la posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală”, la organizarea şi dotarea spaţiului şcolar etc.

CAPITOLUL II

Condiţii de înscriere în învăţământul primar

Art. 5. –

(1) Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul şcolar 2013-2014, părinţii, ai căror copii nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2012-2013 şi împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învăţământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(3) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinţilor referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar. Persoanele care răspund la întrebările/solicitările părinţilor au obligaţia de a cunoaşte aceste prevederi, precum şi opţiunile pe care le au părinţii privind alegerea nivelului de clasă sau a unităţii de învăţământ în care îşi pot înscrie copiii şi trebuie să poată oferi detalii referitoare la conţinutul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului şcolar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

Art. 6. –

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(2) Înscrierea copiilor menţionaţi la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

(3) Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2013-2014, sau ai celor pentru care evaluarea menţionată la alin. (2) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.(4) În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2013, inspectoratele şcolare/unităţile de învăţământ vor consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
….

Consultă forma integrală a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 gratuit pe Lege5.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here