24 Martie, 2018

Legislaţie: Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, anexă la Ordinul MEN nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223 din 18 aprilie 2013 (M.Of. 223/2013).

CAPITOLUL I

Organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă

Art. 1. — Programele de studii universitare de licență, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești, denumit în continuare examen de licență/diplomă.

Art. 2. — (1) Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează:

a) cu examen de licență/diplomă, pentru studiile în învățământul universitar de lungă durată;

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată.

(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate, care organizează și desfășoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea și desfășurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. — (1) În cazul absolvenților care provin de la instituții de învățământ superior și/sau programe de studii care au intrat în lichidare, susținerea examenului de licență/diplomă este condiționată de promovarea de către absolvenți a unui examen de selecție, în situații prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Examenul de selecție se organizează și se desfășoară în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în care se va susține ulterior și examenul de licență/diplomă.

(3) Examenul de selecție promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licență/diplomă, dar numai în cadrul instituției la care a fost susținut și promovat.

(4) Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează și desfășoară examen de selecție prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea și desfășurarea examenului de selecție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. — Pot susține examen de licență/diplomă:

a) absolvenții de învățământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu;

b) absolvenții care au promovat examenul de selecție, potrivit prevederilor art. 3.

Art. 5. — Instituțiile de învățământ superior acreditate organizează și desfășoară examen de licență/diplomă numai pentru:

a) programe de studii universitare de licență/specializări pentru care are acreditare în condițiile legii, denumite în continuare programe de studii universitare/specializări acreditate;

b) programe de studii universitare de licență/specializări autorizate să funcționeze provizoriu, pentru care instituția are, în același domeniu de licență, programe de studii universitare de licență/specializări acreditate.

***

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie poate fi consultată integral în interiorul Ordinului MEN nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

Fara comentarii

Scrie un comentariu