24 August, 2017

Legislaţie: Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse în cursul procesului penal

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 513 din 14.08.2013 (M.Of. nr. 513/2013).

În vigoare de la 17.08.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL I
Domeniul şi scopul reglementării

Domeniul de reglementare

Art. 1. - Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile în care sunt executate:

a) pedeapsa amenzii;
b) pedeapsa accesorie;
c) pedepsele complementare: interzicerea exercitării unor drepturi, degradarea militară, publicarea hotărârii de condamnare, dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice, plasarea sub supraveghere judiciară, afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare;
d) măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţă în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi liberării condiţionate;
e) măsurile educative neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână; asistarea zilnică;
f) obligaţiile impuse de instanţă în cazul liberării minorului din executarea unei măsuri educative privative de libertate;
g) măsurile neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal: controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune;
h) obligaţiile impuse de instanţă în cazul acordării amânării sau întreruperii executării pedepsei;
i) obligaţiile impuse de procuror în cazul dispunerii renunţării la urmărirea penală.

Definiţii

Art. 2. - În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) instituţii din comunitate – autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi alte persoane juridice care participă la executarea pedepselor sau măsurilor neprivative de libertate prin colaborare la nivelul comunităţii locale cu autorităţile direct responsabile de asigurarea executării acestor pedepse sau măsuri;
b) termen de supraveghere sau durata supravegherii desemnează intervalul de timp în care persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, liberarea condiţionată ori o măsură educativă neprivativă de libertate, în cazul minorilor, trebuie să respecte obligaţiile ori măsurile de supraveghere dispuse de instanţă în sarcina sa.

Scopul legii

Art. 3. – (1) Prin reglementarea executării pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 se urmăreşte asigurarea echilibrului dintre protecţia societăţii prin menţinerea ordinii de drept, prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, şi menţinerea în comunitate a persoanei care a comis una sau mai multe fapte prevăzute de legea penală.

(2) Scopul măsurilor procesuale prevăzute la art. 1 lit. g) este asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii de infracţiuni, în condiţiile promovării unor măsuri alternative la arestarea preventivă.

CAPITOLUL II
Principii

Legalitatea executării

Art. 4. - Executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, ale prezentei legi şi ale altor reglementări în materie.

Temeiul executării

Art. 5. - Pedepsele, amânarea aplicării pedepsei, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1, neprivative de libertate, se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, iar alte măsuri neprivative de libertate luate în cursul procesului penal se execută în temeiul dispoziţiilor organelor judiciare.

253
Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Art. 6. – Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse în executare în condiţii care să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, cu limitările inerente naturii şi conţinutului acestor pedepse şi măsuri.

Respectarea demnităţii umane

Art. 7. – (1) Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1, dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, se execută în condiţii care să asigure respectarea demnităţii umane.

(2) Executarea pedepselor şi a măsurilor prevăzute la alin. (1) nu poate implica aplicarea unor tratamente inumane sau degradante.

Respectarea dreptului la viaţa privată

Art. 8. – (1) Pedepsele, măsurile educative şi celelalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse în executare în condiţii care să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului lor.

(2) Fotografierea sau înregistrarea audiovideo a persoanelor care execută obligaţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a) -c), art. 93 alin. (2) lit. a) -c), art. 101 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele care asigură sau contribuie la executarea acestor obligaţii nu se poate face fără consimţământul persoanei supravegheate.

Respectarea confidenţialităţii şi a datelor cu caracter personal

Art. 9. - Persoanele fizice şi juridice implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a celorlalte măsuri prevăzute la art. 1 sunt obligate la respectarea confidenţialităţii şi a regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, prevăzute de reglementările în materie.

Interzicerea discriminării

Art. 10. - În timpul executării pedepselor, măsurilor educative şi a celorlalte măsuri prevăzute la art. 1 dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate, este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

Legea nr. 253/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu