Legea nr. 227/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 433 din 16.07.2013 (M.Of. nr. 433/2013).
În vigoare de la 19.07.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Oficiul are buget propriu şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Preşedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite.”
2. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
p) la solicitarea altor instituţii specializate ale statului, poate participa, ca organ de specialitate, la efectuarea de verificări în domeniul jocurilor de noroc, împreună cu acestea.”
3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Prin ordin al preşedintelui se aprobă regulamentul intern, procedura de control şi procedurile de lucru ale Oficiului.”
4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Oficiul organizează pregătirea personalului propriu direct sau poate colabora cu instituţii abilitate naţionale, din Uniunea Europeană sau internaţionale. Finanţarea activităţilor de pregătire se realizează din bugetul Oficiului, din surse puse la dispoziţie de alte instituţii sau din fondurile Uniunii Europene.”
5. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins:
Art. 51. – În exercitarea atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control din cadrul Oficiului este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, efectuează control operativ şi inopinat sau tematic, pe bază de ordin de serviciu şi legitimaţie de control, şi are dreptul să constate şi să sancţioneze abaterile de la dispoziţiile legale în domeniul jocurilor de noroc. Activitatea de control desfăşurată de Oficiu se supune reglementărilor legale în vigoare.
Art. 52. – Competenţele, actele de control şi atribuţiile personalului din cadrul Oficiului desemnat să efectueze controlul în domeniul jocurilor de noroc vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al preşedintelui Oficiului, după caz.”
art5
6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Oficiul poate să solicite Ministerului Afacerilor Interne să asigure personal specializat din cadrul poliţiei judiciare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de personalul Oficiului în realizarea actului de control. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Oficiu.”
7. La articolul 8 alineatul (1), literele e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
e) membru – membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei;
……
g) membru – membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale;
h) membru – membru neexecutiv numit la propunerea directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală;”.
Legea nr. 227/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here