Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89 din 12.02.2013.

CAPITOLUL I

Modificarea şi completarea unor acte normative în vederea degrevării instanţelor judecătoreşti

SECŢIUNEA 1

Modificarea şi completarea Codului de procedură penală

Art. I. –

Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 281, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

” 6. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.”

2. La articolul 282, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

” 5. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.”

3. La articolul 29 punctul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” c) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege;”.

4. La articolul 55, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 55. –

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din circumscripţia sa la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa, în cazul în care imparţialitatea judecătorilor ar putea fi ştirbită datorită împrejurărilor cauzei, duşmăniilor locale sau calităţii părţilor, când există pericolul de tulburare a ordinii publice ori când una dintre părţi are o rudă sau un afin până la gradul al patrulea inclusiv printre judecători ori procurori, asistenţii judiciari sau grefierii instanţei. Strămutarea judecării unei cauze de la o instanţă militară competentă la o altă instanţă militară de acelaşi grad se dispune de Curtea Militară de Apel, fiind aplicabile, în mod corespunzător, prevederile prezentei secţiuni privind strămutarea judecării cauzei de către curtea de apel.”

5. La articolul 56, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 56. –

Cererea de strămutare se adresează Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel competente şi trebuie motivată. Înscrisurile pe care se sprijină cererea se alătură la aceasta, când sunt deţinute de partea care cere strămutarea.”

6. La articolul 57, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 57. –

Preşedintele curţii de apel competente cere, pentru lămurirea instanţei, informaţii de la preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă a soluţiona cererea, când aceasta este instanţa ierarhic superioară, solicită informaţii Ministerului Justiţiei.”

7. La articolul 58, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” În informaţiile trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel se face menţiune expresă despre efectuarea încunoştinţărilor, ataşându-se şi dovezile de comunicare a acestora.”

8. La articolul 60, alineatele 1-3 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 60. –

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare prin sentinţă motivată.

În cazul în care găseşte cererea întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune strămutarea judecării cauzei la o curte de apel învecinată curţii de la care se solicită strămutarea, iar curtea de apel dispune strămutarea judecării cauzei la una dintre instanţele din circumscripţia sa de acelaşi grad cu instanţa de la care se solicită strămutarea.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă hotărăşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat cauza.

…………………………………………………………………………………

Sentinţa prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă dispune asupra strămutării nu este supusă niciunei căi de atac.”

9. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Repetarea cererii

Art. 61. –

Strămutarea cauzei nu poate fi cerută din nou, afară de cazul când noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel competente la soluţionarea cererii anterioare sau ivite după aceasta.”

10. Articolul 611 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

Art. 611. –

Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere curţii de apel competente să desemneze un alt tribunal sau, după caz, o altă judecătorie decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizate în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Dispoziţiile art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 şi 2 şi art. 61 se aplică în mod corespunzător.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea în camera de consiliu, în termen de 15 zile.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă dispune, prin încheiere motivată, fie respingerea cererii, fie admiterea cererii şi desemnarea, după caz, a unei instanţe egale în grad cu cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Încheierea prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea nu este supusă niciunei căi de atac.”

11. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei;”.

1 12. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 2 se abrogă.

13. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 6. judecata a avut loc în lipsa apărătorului, când prezenţa acestuia era obligatorie;”.

5 14. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 7-11 se abrogă.

15. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 14-16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” 14. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;

15. nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată condamnatului a fost graţiată;

16. în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal;”.

5 5 16. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 17 şi 18-21 se abrogă.

17. La articolul 3859, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1, 3-6, 13 şi 14 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cel de la pct. 15 se ia în considerare din oficiu numai când a influenţat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului.”

Citeşte integral textul legii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here