18 Octombrie, 2019

Legislaţie: Legea nr. 187/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

Legea nr. 187/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394 din 01.07.2013 (M.Of. 394/2013).

În vigoare de la 04.07.2013

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
16. colet poştal – trimitere poştală cu greutatea maximă de 50 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;”.

2. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a contribui la cheltuielile administrative ale autorităţii de reglementare, prin plata unui tarif de monitorizare conform prevederilor cap. X «Tariful de monitorizare» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.”

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 6. - Furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal beneficiază de dreptul de a instala, a întreţine, a înlocui şi a muta cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu titlu gratuit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

4. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Orice furnizor de servicii poştale care asigură condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal pentru prestarea unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului universal, pe întreg teritoriul naţional ori doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu, pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani.”

art4
5. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 14, orice drepturi speciale sau exclusive privind furnizarea de servicii poştale încetează.”

6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 22. – (1) În cazul în care estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile art. 8-12, rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, autoritatea de reglementare va decide să compenseze costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui cost între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori şi, atunci când este cazul, din fonduri publice.”

7. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

(11) În măsura în care sumele care ar putea fi colectate din contribuţiile prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net determinat şi aceste sume se suportă din fonduri publice.

(12) În acest scop, dacă autoritatea de reglementare previzionează existenţa unei diferenţe între costul net determinat şi suma colectată prin mecanismul de partajare a costului între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori, aceasta o comunică Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an, iar Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia introducerii acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.

(13) Autoritatea de reglementare stabileşte şi comunică Ministerului Finanţelor Publice condiţiile în care se virează furnizorilor de serviciu universal diferenţa determinată conform prevederilor alin. (12), iar Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, în termen de 30 de zile de la data comunicării condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare.”

8. Articolul 27 se abrogă.

9. La articolul 35, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Următoarele categorii de trimiteri poştale sunt admise la colectare, sortare, transport şi livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel:”.

10. La articolul 38, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a păstra, timp de cel puţin 18 luni de la data depunerii, trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal pe care nu a putut să le livreze.”

Legea nr. 187/2013 poate fi consultată pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu