Legea nr. 115/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 25.04.2013 (M.Of. 240/3013).

În vigoare de la 28.04.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 16, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

” CAPITOLUL V

Abordarea integrată de gen în politicile naţionale”

2. La articolul I punctul 17, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin structura de specialitate, respectiv Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, are în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi următoarele atribuţii:”.

3. La articolul I, după punctul 17 se introduc patru noi puncte, punctele 171-174, cu următorul cuprins:

171. La articolul 31, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 31. –

(1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumită în continuare CONES, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Secretarul de stat coordonator al activităţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi este preşedintele CONES.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

egalitate
Sursa foto: Lege5.ro

(4) Componenţa CONES este propusă de preşedintele acesteia, cu consultarea autorităţilor publice, organizaţiilor şi asociaţiilor prevăzute la alin. (3), şi se aprobă prin decizie a prim-ministrului.»

172. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

«(41) Atribuţiile CONES, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege, sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.»

173. La articolul 31, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(6) Reuniunile CONES se desfăşoară semestrial la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Secretariatul CONES este asigurat de Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(7) În cadrul reuniunilor, CONES analizează rapoartele periodice transmise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES) şi decide asupra măsurilor necesare pentru eliminarea deficienţelor în asigurarea egalităţii de şanse între sexe, constatate în teritoriu, în anumite domenii de activitate.

(8) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezintă, semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de activitate.»

174. La articolul 32, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(3) Atribuţiile COJES sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Legea nr. 115/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here