Hotărârea Senatului României nr. 1 din 22 ianuarie 2013 privind bugetul Senatului pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013 (M.Of. 49/2013).

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Bugetul Senatului pe anul 2013, finanțat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la sumă de 85.140 mii lei, din care:

a) Cheltuieli curente 85.040 mii lei

 din care:

– cheltuieli de personal 69.090 mii lei

– bunuri și servicii 15.035 mii lei

– transferuri între unități ale administrației publice 900 mii lei

– alte transferuri 10 mii lei

– asistență socială 5 mii lei

b) Cheltuieli de capital 100 mii lei

(2) Detalierea bugetului pe anul 2013, pe structura clasificației bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 370 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 450 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Senat vor fi reținute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilități înregistrate la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor și pentru alte destinații, în condițiile legii.

(3) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcție de necesități și de veniturile realizate.

 (4) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.

(5) Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii al Senatului pe anul 2013, pe structura clasificației bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. –

Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanțelor Publice, în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat pe anul 2013.

Art. 4. –

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 39/2012 privind bugetul Senatului pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2012, se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în ședința din 22 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 PREȘEDINTELE SENATULUI

 GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 București, 22 ianuarie 2013.

 Nr. 1.

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

SENATUL

BUGETUL PE ANUL 2013 

– mii lei –

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET
2013

A

B

1

CHELTUIELI – TOTAL – (I + II)

50.01

85.140

CHELTUIELI CURENTE – TOTAL (1 + 1)

50.01.01

85.040

I. CHELTUIELI – TOTAL – (1 + 2)

51.01

85.135

1. CHELTUIELI CURENTE (A + B + C + D)

51.01.01

85.035

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

69.090

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

59.223

– Fond salarii

10.01…30

36.164

– Indemnizaţii de delegare

10.01.13

23.059

Cheltuieli salariale în natură

10.02

20

– Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.02.04

20

Contribuţii

10.03

9.847

– Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.448

– Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

179

– Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

1.862

– Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

54

– Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

304

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

15.035

Bunuri şi servicii

20.01

3.476

– Furnituri de birou

20.01.01

50

– Materiale pentru curăţenie

20.01.02

40

– Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

1.250

– Apă, canal şi salubritate

20.01.04

135

– Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.300

– Piese de schimb

20.01.06

40

– Transport

20.01.07

1

– Poştă, telecom., radio, Tv, Internet

20.01.08

310

– Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

220

– Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

130

Reparaţii curente

20.02

80

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

10

– Alte obiecte de inventar

20.05.30

10

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

10.650

– Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

9.800

– Deplasări în străinătate

20.06.02

850

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

70

Consultanţă şi expertiză

20.12

1

Pregătire profesională

20.13

3

Protecţia muncii

20.14

15

Alte cheltuieli

20.30

730

– Protocol şi reprezentare

20.30.02

210

– Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

250

– Fondul Preşedintelui

20.30.07

100

– Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

170

 ___________

Consultă integral bugetul Senatului pe anul 2013! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here