Hotărârea CCF nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 23.05.2013 (M. Of. 295/2013).

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie 2013, hotărăşte:

Art. I. –

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

” Art. 1. –

(1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2, din care fac parte consultanţii fiscali care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

” c) consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, care îşi exercită profesia pe teritoriul României în condiţiile ordonanţei şi ale prezentului regulament.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

” c) documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;”.

4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

” Art. 6. –

(1) Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România este obligată să obţină autorizarea Camerei pe baza unei evaluări.

(2) În cazul în care în urma evaluării persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană obţine calitatea de consultant fiscal în România, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului, înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;

c) documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;

d) două fotografii de 2/3 cm.”

5. La articolul 7 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

” f) documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;”.

6. La articolul 9 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

” d) să achite la termen cotizaţiile;”.

7. La articolul 12 alineatul (1) punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

” a) ca urmare a neachitării cotizaţiilor, precum şi a neîndeplinirii altor obligaţii faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei, atunci când întârzierea depăşeşte 12 luni, deşi consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situaţii;”.

[…]

Hotărârea CCF nr. 7/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here