Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2013 (M. Of. 14/2013).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și prin preluarea activității în domeniul administrației publice, a structurilor și a instituțiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administrației și Internelor.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politică guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, disciplină în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții, administrație publică centrală și locală, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate și finanțe publice regionale și locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcției publice, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:

a) realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul reformei administrației publice și monitorizarea elaborării și aplicării programelor de reformă instituțională de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale;

b) îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență;

c) monitorizarea respectării regimului general al autonomiei locale și principiului descentralizării serviciilor publice; dezvoltarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;

d) coordonarea procesului de reformă a administrației publice centrale și locale, descentralizare, regionalizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării;

e) coordonarea procesului de elaborare a standardelor de calitate, a standardelor de cost și a normativelor de personal pentru structurile administrației publice centrale și locale;

f) elaborarea, coordonarea și implementarea, împreună cu ministerele de resort, a politicilor fiscal-bugetare locale;

g) consolidarea autonomiei locale a colectivităților locale prin promovarea de măsuri privind creșterea capacității administrativ-financiare și eficientizarea serviciilor publice prestate cetățeanului;

h) dezvoltarea unui sistem de echilibrare financiară a unităților administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiții publice;

i) reglementarea și monitorizarea serviciilor publice comunitare de utilități publice; evidența domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;

j) reglementarea, monitorizarea și implementarea măsurilor pentru înființarea, sprijinirea și dezvoltarea parcurilor industriale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;

k) reducerea birocrației, a costurilor de funcționare a sistemului administrației publice și extinderea accesului cetățenilor la informațiile publice de interes național și local;

l) realizarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici;

m) elaborarea cadrului instituțional și legal pentru crearea și consolidarea regiunilor administrativ-teritoriale;

n) dezvoltarea de politici regionale în vederea diminuării decalajelor economice și financiare dintre acestea;

o) coeziune și dezvoltare teritorială națională, regională și locală prin promovarea unor programe naționale care să finanțeze activități și acțiuni necesare asigurării dezvoltării durabile, echilibrate a teritoriului național, întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, protejarea și promovarea patrimoniului național, precum și creșterea calității locuirii în cadrul așezărilor umane;

p) cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională;

q) amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură;

r) asigurarea disciplinei și calității în construcții și amenajarea teritoriului, autorizării execuției lucrărilor de construcții și avizarea documentațiilor tehnico-economice, conform legii;

s) în domeniul locuirii, locuințelor și al clădirilor de locuit, al reabilitării termice și al eficienței termice a clădirilor;

ș) în domeniul gestiunii și dezvoltării imobiliar-edilitare;

t) în domeniul lucrărilor publice;

ț) în domeniul construcțiilor.

Consulă textul integral al Hotărârii Guvernului! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here