Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 589 din 18.09.2013 (M.Of. nr. 589/2013).
În vigoare de la 18.09.2013
Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:
Art. I. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 12 alineatul (1)litera n) se abrogă.
2. La articolul 21, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
(12) Calitatea de membru al colegiului de conducere încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, promovare, delegare, detaşare sau transfer la altă instanţă, parchet ori instituţie, delegare sau numire în funcţia de preşedinte al acelei instanţe sau prin imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces.”
3. La articolul 22 alineatul (2)litera g) se abrogă.
4. La articolul 25alineatele (3) şi (9) vor avea următorul cuprins:
(3) Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Comunicarea ordinii de zi se face şi către personalul instanţei, prin afişare într-un loc accesibil acestora sau prin intranetul instanţei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef al instanţei ori de un alt grefier desemnat de preşedinte.

……………

(9)
 Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi.”
5. La articolul 83 alineatul (1), după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:
26. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate
În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent, numărul de dosar, numele părţilor, obiectul cauzei, data suspendării, cauza suspendării şi temeiul de drept, data verificării, constatările la data verificării, măsurile luate, semnătura grefierului arhivar.”
6. Articolul 962 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 962. – Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două cereri formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, toate cererile vor fi judecate de către primul complet învestit, dacă cererile nu au fost soluţionate încă, precum şi dacă primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 194197 din Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
Hotărârea CSM nr. 878/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here