Hotărârea nr. 52 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2013 (M.Of. 4/2013).

Având în vedere prevederile:

– art. 6 alin. (3) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 15 alin. (1) și (3) și art. 38 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

– Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și din terțe țări, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 12 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de procesul-verbal întocmit la data de 19 noiembrie 2012 de comisia de examinare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 22 noiembrie 2012, hotărăște:

Art. 1. –

Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urmă testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării că auditori financiari.

Art. 3. –

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 22 noiembrie 2012.

Nr. 52.

    ANEXĂ

LISTA

cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here