17 Februarie, 2018

Legislaţie: HG nr. 848/2013 pentru modificarea HG nr. 274/2013 privind ajutorul de minimis pentru IMM-uri

Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 689 din 11.11.2013 (M.Of. nr. 689/2013).

În vigoare de la 11.11.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. – Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi, în limita creditelor bugetare aprobate, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 100.000 euro.”

2. La articolul 4literele b)f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a formularului de înscriere şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat, în condiţiile legii, cu cel puţin 3 luni înaintea datei completării on-line a formularului de înscriere;
………
f) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a locurilor de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni;
………
h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;”.

3. La articolul 4litera e) se abrogă.

4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul.”

5. La articolul 9alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Numărul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.111.”

6. În anexă, la articolul 1litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

j) plan de investiţii – document care cuprinde informaţii privind investiţia, evidenţierea cheltuielilor eligibile şi neeligibile, graficul de efectuare a activităţilor, evoluţia situaţiei financiare în perioada implementării şi în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei, calendarul creării locurilor de muncă şi din care rezultă viabilitatea şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;”.

7. În anexă, la articolul 3alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumit în continuare OTIMMC, din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante.”

8. În anexă, la articolul 3 alineatul (2), partea introductivă şi litera h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) În vederea obţinerii acordului pentru finanţare, întreprinderea solicitantă transmite OTIMMC din raza teritorială în care se află sediul social al întreprinderii solicitante următoarele documente:
………
h) plan de investiţii;”.

9. În anexă, la articolul 3 alineatul (2)litera j) se abrogă.

10. În anexă, la articolul 3alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Planul de investiţii este structurat astfel:
a) date generale: beneficiarul investiţiei, persoana de contact şi datele de contact, denumirea proiectului de investiţii şi locaţia realizării investiţiei;
b) descrierea întreprinderii solicitante şi prezentarea activităţii acesteia (se prezintă un scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite);
c) prezentarea activităţii pentru care se solicită finanţare, aferentă codului CAEN din cererea de acord pentru finanţare, cu menţionarea experienţei în domeniu;
d) descrierea activelor ce urmează a fi achiziţionate şi încadrarea acestora în fluxul tehnologic în cazul în care întreprinderea desfăşoară activitate de producţie:
(i) se descriu în detaliu activele considerate eligibile – caracteristici fizice şi tehnice;
(ii) se justifică necesitatea achiziţionării activelor pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţare;
(iii) în cazul unei activităţi productive, se prezintă fluxul tehnologic, cu poziţionarea activelor ce fac obiectul proiectului;
(iv) se prezintă produsele/serviciile obţinute/prestate ca urmare a implementării planului de investiţii propus spre finanţare;

HG nr. 848/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu