Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 632 din 11.10.2013 (M.Of. nr. 632/2013).
În vigoare de la 11.10.2013
Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale Regulamentului (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, şi ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de ovine/caprine, denumiţi în continuare beneficiari, cu exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de femele ovine/caprine determinat.
Art. 2. – În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) agricultor – persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice a cărei/cărui exploataţie se află pe teritoriul României şi care desfăşoară o activitate agricolă, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;
b) animal determinat – orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea unui ajutor, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
c) exploataţie cu cod atribuit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA – orice unitate, construcţie sau, în cazul unei exploataţii în spaţiu deschis, orice loc în care sunt deţinute, crescute ori manipulate animalele, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;
d) ovine/caprine – femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum un an la data de 31 august a anului de solicitare;
e) perioadă de reţinere – perioada în care un animal care face obiectul unei cereri de ajutor trebuie reţinut în exploataţie potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;
f) registru – registrul ţinut de deţinătorii de animale în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;
g) sumă necuvenită – plata nedatorată, astfel cum este prevăzută la art. 1.3411.344 din Legea nr. 287/2009 privindCodul civil, republicată, cu modificările ulterioare, acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene şi/sau din fonduri publice aferente acestora.
CAPITOLUL II
Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutorului specific
Art. 3. – (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 care solicită ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 august a anului de solicitare;
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor.
(2) Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) beneficiarii trebuie să respecte şi standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare.
Art. 4. – (1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 6.711.315 euro.
(2) Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile, fără a depăşi 6,5 euro/cap.
Art. 5. – Ajutorul specific prevăzut la art. 1 reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă şi se asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform legilor bugetare anuale, din venituri din privatizare înregistrate la Trezoreria Statului.
Art. 6. – Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.
HG nr. 786/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here