Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 10.10.2013 (M.Of. nr. 630/2013).
În vigoare de la 10.10.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C(2013) 3187 din 5 iunie 2013, al art. 4 lit. s) pct. 13 şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea ajutorului de stat care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură, potrivit Deciziei Comisiei Europene SA 36336, C(2013) 3187 din data de 5 iunie 2013.
(2) Se aprobă normele metodologice privind acordarea unui ajutor de stat în agricultură, în sectorul producţiei primare de produse agricole, care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură.
Art. 2. – (1) Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 septembrie 2014.
(2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.
(3) Diferenţa dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse conform alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare se determină în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.
(4) Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute în anexă.
(6) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
b) sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 1317 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
Art. 3. – Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti/centrele locale.
Art. 4. – Beneficiarii schemei de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre sunt prevăzuţi la art. 3 lit. a) –d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
Art. 5. – (1) Beneficiază de ajutor de stat, în temeiul prezentei scheme, orice solicitant care depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanţării.
(2) Pentru anul 2013, cererea se depune după 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014 cererea se depune în perioada 1-31 decembrie 2013.
(3) Cererea privind acordul prealabil va conţine următoarele:
a) informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul şi/sau lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le execută pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat;
b) în cazul solicitanţilor persoane fizice, un angajament care va preciza că, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, aceştia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.
(4) Cererea se depune după cum urmează:
a) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau:
b) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
(5) Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.
Art. 6. – (1) În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.
(2) Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, în anul 2014.
(3) Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin centrele judeţene/locale, după caz, privind determinarea trimestrială a cantităţilor de motorină pentru care se solicită rambursarea.
(4) Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale prevăzute la alin. (1).
HG nr. 763/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here