Hotărârea Guvernului nr. 741/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 626 din 09.10.2013 (M.Of. nr. 626/2013).
În vigoare de la 09.10.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 1. – (1) Opera Naţională Bucureşti, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii, se reorganizează, ca urmare a fuziunii prin absorbţie cu Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian», care se desfiinţează.
……….
(4) Opera are în administrare imobilul prevăzut la alin. (3), precum şi imobilele administrate de instituţia care se desfiinţează potrivit alin. (1), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Opera poate funcţiona ca instituţie de repertoriu şi de proiecte în domeniile: operă, operetă, musical, balet, muzică contemporană.”
3. La articolul 2alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. – (1) Opera are ca obiectiv principal promovarea valorilor muzicale, coregrafice autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative de operă, operetă, musical, muzică contemporană şi balet, pe plan naţional şi internaţional.”
4. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduc cinci noi litere, literele h)-l), cu următorul cuprins:
h) producerea şi susţinerea de spectacole de operă, operetă, balet, muzică contemporană, evenimente, precum şi de spectacole muzicale;
i) promovarea în ţară şi în străinătate a repertoriului reprezentativ pentru operă, operetă şi baletul românesc şi universal, clasic şi contemporan;
j) organizarea de cursuri de perfecţionare, calificare, precum şi orice alte tipuri de activităţi legate de formare şi consiliere profesională şi de concursuri interne şi internaţionale;
k) organizarea de cursuri, ateliere, laboratoare pe domeniile specifice artelor spectacolului muzical;
l) desfăşurarea activităţii de impresariat, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare.”
5. La articolul 5 alineatul (1)litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) manager – un post;”.
6. La articolul 5alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Operei se aprobă prin ordin al ministrului culturii, la propunerea managerului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 6. – (1) Conducerea Operei este asigurată de manager, pe baza contractului de management, încheiat potrivit legii.
(2) Managerul Operei conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu terţii.
(3) Managerul Operei este ordonator terţiar de credite.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul Operei emite decizii.
(5) În absenţa managerului, Opera este condusă de unul dintre directori, desemnat de manager prin decizie scrisă.”
8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 7. – (1) Managerul este asistat în activitatea sa de Consiliul artistic şi Consiliul administrativ ale Operei, înfiinţate prin decizia acestuia.
(2) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din cadrul Operei şi din afara acesteia. Numărul membrilor Consiliului artistic se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăşi 5 membri.
(3) Consiliul administrativ are rol deliberativ şi are componenţa stabilită de lege.”
HG nr. 741/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here