Hotărârea de Guvern nr. 453/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 424 din 12.07.2013 (M.Of. nr. 424/2013).
În vigoare de la 12.07.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
h) construcţie – clădire cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţarea;”.
2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;”.
453
3. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
(71) În cazul achiziţionării de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), se iau în considerare doar clădirile în care se desfăşoară activităţi industriale, de învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi alte activităţi de prestări servicii.”
4. La articolul 3 alineatul (2), literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
l) în cazul realizării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi certificatul de urbanism, în copie;
m) în cazul achiziţionării activelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie;”.
5. La articolul 3 alineatul (4), litera h) se abrogă.
6. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.”
7. La articolul 4, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Cererea de acord pentru finanţare este completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute în prezenta procedură;
b) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitări de completare a cererii de acord pentru finanţare;
c) nu prezintă neconcordanţe în informaţiile furnizate.”
8. La articolul 5, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este completă în sensul prevederilor prezentei proceduri.”
Notă: HG nr. 453/2013 poate fi consultată integral şi gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here