Hotărârea nr. 36/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 11 februarie 2013 (M.Of. 88/2013)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. –

Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 26 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (5), litera b) se abrogă.

2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

” g) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;”.

3. La articolul 13 alineatul (1), litera i) se abrogă.

4. La articolul 15, litera a) va avea următorul cuprins:

” a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;”.

5. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

” (2) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.”

6. La articolul 20, litera g) va avea următorul cuprins:

” g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs.”

7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

Art. 21. –

Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi, adiţional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, susţinerea unor cursuri ori altele asemenea, potrivit metodologiei proprii. Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs.”

8. La articolul 23, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

” (5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara instituţiei de învăţământ superior, din ţară sau din străinătate.”

9. La articolul 23, alineatul (7) se abrogă.

Art. II. –

Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi concursurilor aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneazăƒ:

Ministrul educației naționale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare stiinţifică și dezvoltare tehnologicăƒ,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 6 februarie 2013.

Nr. 36.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here