Hotărârea Guvernului nr. 24 din 23 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2013 (M.Of. 62/2013).

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1. –

 (1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

 (2) Ministerul Transporturilor stabilește politica în domeniul transporturilor la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților de transport în cadrul politicii generale a Guvernului și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor și al infrastructurii de transport, cu excepția infrastructurii de transport rutier dată în competența altei autorități, potrivit legii.

(3) Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.

(4) Ministerul Transporturilor este unitate de achiziții centralizate, în sensul art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în scopul achiziției produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente domeniului de activitate propriu.

(5) În calitate de unitate de achiziții centralizată pentru proiectele de infrastructură de transport, îndeplinește rolul de autoritate contractantă care achiziționează în nume propriu produse și/sau servicii, care sunt ori pot fi destinate unei/unor alte autorități contractante, precum și care atribuie contracte de achiziție publică sau acorduri-cadru în numele și pentru o altă autoritate contractantă aflată în subordinea/coordonarea/sub autoritatea sa.

Art. 2. –

Ministerul Transporturilor, în calitatea să de organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:

1. elaborează și supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea și utilizarea infrastructurii de transport și punerea acestei infrastructuri la dispoziția utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

3. elaborează și implementează strategii, politici și programe de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum și al activităților de transport, în concordanță cu strategiile naționale și internaționale;

4. elaborează și propune spre aprobare Strategia națională de siguranță rutieră și planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

5. asigură managementul siguranței infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

6. elaborează și implementează strategii, politici și programe privind rețeaua de drumuri publice din România: drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale și străzi;

7. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul național de transport, potrivit art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consultă textul integral al hotărârii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here