Hotărârea Guvernului nr. 182/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicat în Monitorul Oficial nr. 227 din 19 aprilie 2013 (M.Of. 227/2013).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —

(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență – Programul operațional sectorial „Mediu” (POS M), Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” (POS CCE),  Programul  operațional  sectorial„Dezvoltarea  resurselor  umane”  (POS  DRU),  Programul operațional regional (POR), denumite în continuare programe operaționale, aferent lunilor aprilie și mai ale anului 2013, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a sumei de 425.120,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuți în anexă.

(3) Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare și utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până cel târziu la data de 20 septembrie 2013.

Art. 2. —

(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare și plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000 EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100 EUR „Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Națională a României administrat de Autoritatea de certificare și plată.

(3) Autoritatea de certificare și plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferată potrivit alin. (1) și virează  echivalentul  în  lei  al  sumei  rezultate  în  contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de certificare și plată.

(4) Autoritatea de certificare și plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, integral sau în tranșe, în limita sumei rezultate în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporțional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri transmise potrivit acordurilor privind managementul financiar și controlul la nivelul programelor operaționale încheiate de Autoritatea de certificare și plată cu fiecare Autoritate de management.

(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată potrivit alin. (4), până la data de 15 mai 2013.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management pentru programele operaționale și Autoritatea de certificare și plată restituie Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până cel târziu la data de 31 mai 2013.

(7) Autoritățile de management notifică Autorității de certificare și plată restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operațiunii.

Art. 3. —

(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorității de certificare și plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicațiilor de plată aferente programelor operaționale. În acest sens, autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația transmiterii la Autoritatea de certificare și plată, până la data de 10 iunie 2013, a declarațiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal național și comunitar, a căror valoare totală aferentă finanțării din instrumente structurale să fie cel puțin egală cu valoarea sumei primite.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuția financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Națională a României pe numele Autorității de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice până la incidența sumei în euro prevăzută la art. 2 alin. (2), luând în considerare sumele restituite potrivit prevederilor art. 2 alin. (6).

(3) Sumele necesare pentru finanțarea eventualelor diferențe nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor financiare de reconstituire a veniturilor din privatizare se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferențe favorabile de curs valutar aferente operațiunilor financiare de reconstituire a veniturilor din privatizare se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. —

Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) și art. 3 alin. (2) și (3) până la concurența totală a sumei alocate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută și se stinge obligația de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuți în anexă. 

PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului și schimbărilor climatice, Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei, Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina secretar de stat

Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici

București, 16 aprilie 2013.

Nr. 182.

ANEXĂ

Repartiția sumelor alocate temporar,

pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, din venituri din privatizare,

ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Ordonator principal de credite – AM

Total necesar fonduri aprilie – mai 2013 (FEN)

1

2

Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice — POS  Mediu

103.539,10

Ministrul Economiei — POS CCE

76.695,63

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – POS DRU

115.464,88

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – POR

129.420,39

TOTAL

425.120,00


Hotărârea Guvernului nr. 182/2013 va putea fi consultată în curând şi pe Lege5.ronoul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here