Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013 (M.Of. 194/2013).

Având în vedere prevederile art. 23 și 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 20 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) din Regulamentul (CE) 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produse alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —

Prezenta hotărâre creează cadrul instituțional pentru stabilirea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în sectorul de agricultură ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 834/2007, și ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

Art. 2. —

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) folosirea frauduloasă a termenilor de „ecologic”, „biologic”, „organic” sau a abrevierilor acestora, precum „bio”, „eco”, ca mărci  comerciale  sau  practici  de  utilizare  în  producția, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea și distribuția produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare și documentele comerciale, care  pot induce în eroare consumatorul și care nu sunt obținute în conformitate cu regulile de producție ecologică, prevăzute de art. 23—26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

b) nerespectarea de către operatori a regulilor privind producția, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea, distribuția și importul din țări terțe al produselor ecologice, prevăzute  de  art.  8—15,  18—20, 28, 29, 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

c) lipsa documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii prin care se poate identifica trasabilitatea produsului în toate etapele de producție, procesare și distribuție, prevăzute de art. 66, 70, 71—73, 73a, 73b,  74—79,  79a,  79b,  79c,  83,  84,  86,  88  și  89  din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei și măsura administrativă de oprire temporară de la comercializare  a  produselor  în  cauză  până  la  remedierea deficiențelor constatate, conform prevederilor art. 91,alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008;

b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) faptele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei.

Art. 3. —

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor la operatorii din sistemul de agricultură ecologică se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecții tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Art. 4. —

Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin  Legea  nr.  180/2002,  cu  modificările  și  completările ulterioare.

Art. 5. —

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

București, 27 martie 2013.

Nr. 131.

Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 va putea fi în curând consultată integral şi pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here