Hotărârea Guvernului nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din 28 decembrie 2012 (M.Of. 897/2012).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2001 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. –

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 17. –

 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția alocației pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” cu modificările și completările ulterioare.”

2. La articolul 24, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Pentru drepturile stabilite anterior, pe data de 5 ale lunii primarul transmite modificări/suspendări/încetări ale dreptului cu efect din luna respectivă.”

3. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) să depună, din 3 în 3 luni, la primăria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori reședința, declarația prevăzută la art. 9 alin. (5).”

4. Articolul 311 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 311. –

(1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul social, potrivit prevederilor art. 161 din lege, familiile și persoanele singure beneficiare, ale căror drepturi sunt stabilite de cel puțin 6 luni, au îndatorirea să își achite obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Obligațiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art. 248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și se datorează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv sectoarelor municipiului București.

(3) Sunt exceptați de la prevederile alin. (1) beneficiarii ajutorului social definiți la art. 2 alin. (2) din lege.

(4) În situația în care se constată că obligația prevăzută la alin. (1) nu a fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 161 alin. (2) din lege, acordarea ajutorului social se prelungește cu încă 2 luni, urmând că după acest termen plata ajutorului social să fie suspendată în condițiile art. 161 alin. (4) din lege.

(5) În aplicarea prevederilor art. 161 din lege, beneficiarii de ajutor social care au în proprietate bunuri aflate în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit dreptul la ajutorul social au obligația că, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20 martie a fiecărui an, să prezinte la primăria unde s-a stabilit dreptul la ajutorul social dovada eliberată de organul fiscal competent al autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se confirmă achitarea obligațiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.”

Consultă textul integral al Hotărârii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here