Hotărârea Guvernului nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 19 ianuarie 2013 (M.Of. 42/2013).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. –

(1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.

CAPITOLUL II

Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului și Sportului

Art. 2. –

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții cu caracter general:

a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile tineretului și sportului;

b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile tineretului și sportului;

c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale pentru desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret și sport, prin unitățile din subordine;

d) asigură, în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile tineretului și sportului;

e) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;

f) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;

g) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate, precum și promovarea de noi acorduri.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului și sportului.

Art. 3. –

(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:

a) aplică politica guvernamentală pentru tineret;

b) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

c) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

d) elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii;

e) autorizează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii;

f) stabilește contacte la nivel internațional cu instituții și organisme similare;

g) organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

h) înființează centre de tineret noi prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spațiilor aflate în administrarea instituțiilor din subordinea să;

i) colaborează direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritățile publice centrale în domeniul educației, cercetării, dezvoltării regionale, precum și cu alte asemenea autorități, în domenii de interes comun;

j) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului;

k) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problematica studențească;

l) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement;

m) asigură organizarea și administrarea centrelor de agrement;

n) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al centrelor de agrement și metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești;

o) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților;

p) coordonează și monitorizeaza buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei” din București;

q) elaborează și derulează proiecte și programe naționale și internaționale în interesul studenților;

r) acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești în vederea elaborării unor proiecte și programe care au obiective privind impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativității studenților, promovarea mobilității studenților în spațiul european și atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială;

s) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și a tinerilor;

ş) editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;

t) organizează direct sau prin instituțiile din subordine activități de agrement, tabere sociale și tematice pentru copii, studenți și tineri;

ţ) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri;

u) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret.

Citeşte textul integral al hotărârii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here