Hotărârea Guvernului nr. 10 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial nr. 47 din 22 ianuarie 2013 (M.Of. 47/2013). 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții

Art. 1. –

(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 2. –

(1) În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele funcții:

a) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea și promovarea politicilor publice și a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecției, securității și coeziunii sociale;

c) de armonizare a cadrului legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările Uniunii Europene;

d) de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” și șef de misiune pentru Fondul Social European;

e) de agenție de implementare și de autoritate de implementare pentru asistență financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

f) de administrare a bunurilor și de gestionare a bugetelor și fondurilor alocate;

g) de reprezentare, prin care se asigură în numele Guvernului României și al statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sa, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Pensii Publice;

i) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională;

j) de asigurare a relației cu Parlamentul în problemele specifice domeniului său de activitate.

(2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se bazează pe următoarele principii:

a) principiul respectării demnității umane, egalității de șanse și de tratament;

b) principiul coeziunii sociale;

c) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;

d) principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social;

e) principiul compatibilității cu legislația comunitară;

f) principiul transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;

g) principiul eficienței managementului fondurilor publice;

h) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.

Consultă textul integral al Hotărârii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here