Hotărârea Guvernului nr. 7 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie (M. Of. 33/2013).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

(1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine asigură coordonarea proiectelor de infrastructură de interes național, pregătirea, execuția și implementarea proiectelor de infrastructură desemnate în competența sa prin hotărâre a Guvernului, precum și coordonarea aplicării uniforme a politicii Guvernului la nivel central și local în domeniul stimulării, promovării și implementării investițiilor străine și al parteneriatelor public-privat.

(3) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. –

Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine exercită, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele funcții principale:

a) funcția de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare și a politicilor Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes național, al investițiilor străine și al parteneriatelor public-privat;

b) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice ale Guvernului în domeniul proiectelor de infrastructură de interes național, al investițiilor străine și al parteneriatelor public-privat;

c) funcția de administrare a proprietății statului, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, administrarea proprietății publice și private a statului;

d) funcția de reprezentare, prin care se asigură, în domeniile sale de activitate, reprezentarea pe plan intern și extern a Guvernului;

e) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul proiectelor de infrastructură de interes național, al investițiilor străine și al parteneriatelor public-privat, precum și în domeniul funcționării entităților și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sa.

Art. 3. –

(1) În realizarea funcțiilor sale, Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine îndeplinește următoarele atribuții principale:

I. în domeniul general de competență:

a) adoptă, avizează, elaborează și promovează, după caz, cadrul legislativ în domeniul proiectelor de infrastructură de interes național, al investițiilor străine și al parteneriatelor public-privat, potrivit legii, și participă la susținerea proiectelor de acte normative în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;

b) elaborează și implementează strategii, politici și programe în domeniul proiectelor de infrastructură de interes național, al investițiilor străine și al parteneriatelor public-privat;

c) coordonează, monitorizează și sprijină îndeplinirea obligațiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, cu modificările ulterioare, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum și a strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniile sale de competență;

d) elaborează și susține pozițiile României pe problematica afacerilor europene în domeniile sale de competență și negociază, implementează, monitorizează și evaluează programele europene și internaționale în domeniile sale de competență, indiferent de instituția beneficiară sau care le implementează; fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;

e) comunică Comisiei Europene și/sau statelor membre toate măsurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului sau de responsabilitate;

Consultă textul integral al Hotărârii! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here