Hotărârea Guvernului nr. 6 din 9 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial nr. 31 din 14 ianuarie 2013 (M.Of. 31/2013).

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4) lit. a), art. 26 alin. (1) și al art. 33 pct. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. –

Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: fitosanitar, cercetare științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.”

2. La articolul 1 alineatul (5), litera i) se abrogă.

3. La articolul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) avizează proiectele de acte normative inițiate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și alte acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate.”

4. La articolul 3, după litera x) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

„z) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură finanțarea din fondurile europene și naționale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc.”

5. La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.”

6. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru implementarea și controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM – PNDR, are în dotare un număr total de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 4 la nivelul aparatului central și 82 la nivelul structurilor județene.”

7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. –

(1) Cheltuielile curente aferente activităților DGDR AM – PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de la bugetul de stat, așa cum sunt prevăzute în capitolul A«Cheltuieli directeA» din măsura 511 A«Asistenta tehnicaA» din cadrul PNDR, a cărei implementare este detaliată potrivit prevederilor art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.”

8. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. La anexa nr. 2 punctul I, numărul curent 6 se abrogă.

10. La anexa nr. 2 punctul I, nota se modifică și va avea următorul cuprins:

„NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat este de 7.392, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.”

11. La anexa nr. 4, numărul curent 9 se abrogă.

12. Anexa nr. 5 se abroga.

Art. II. –

(1) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură va fi preluată la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

(2) Personalul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură va fi preluat/transferat la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu menținerea drepturilor salariale.

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și a hotărârii privind înființarea și organizarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice va prelua, pe bază de protocol de predare-preluare, bunurile aflate în administrarea/proprietatea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. III. –

Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

București, 9 ianuarie 2013.

Nr. 6.

ANEXA1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)

___________

1)Anexa este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Numărul maxim de posturi = 707 posturi,

exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here