Decizia CNA nr. 141/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 01.04.2013 (M.Of. 179/2013).

În vigoare de la 01.04.2013

Având în vedere dispoziţiile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),

întrucât măsurile luate pentru protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor trebuie să fie atent corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

întrucât limitarea accesului minorilor doar la conţinutul adecvat pentru vârsta lor presupune, pe de o parte, clasificarea conţinutului în funcţie de vârsta copilului şi, pe de altă parte, sisteme tehnice de control parental eficiente şi uşor de utilizat,

ţinând cont de faptul că sistemele de control parental puse la dispoziţia abonaţilor în reţelele digitale de distribuţie trebuie să asigure un nivel adecvat de protecţie a minorilor,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d) şi al art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. –

Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. 1 După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

” Art. 71 . –

(1) Ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

(2) Imaginile în care minorii sunt implicaţi în acte de violenţă sau de natură implicit sau explicit sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă:

a) reprezintă un interes public justificat;

b) radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorilor, având acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora;

c) radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicaţi.

(3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese.”

2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea «Acest program este o ficţiune», afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde.”

3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 18. –

Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă:

a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;

b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;

c) persoane în ipostaze degradante;

d) lupte nereglementate de federaţii sportive naţionale sau internaţionale.”

cna1
Sursa foto: Lege5.ro

4. 1 La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 24. –

(1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00-6,00.”

5. 1 La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 25. –

(1) Programele 18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.”

cna2
Sursa foto: Lege5.ro

6. 1 Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 27. –

(1) Programele 18+ nu pot fi difuzate de către furnizori de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României.

(2) Serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii, dacă se respectă următoarele condiţii:

a) criptat şi în cadrul unor pachete opţionale, special dedicate adulţilor, disponibile numai în intervalul orar 1,00-5,00, în cazul retransmisiei analogice;

b) criptat şi restricţionat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conţin exclusiv astfel de programe şi necondiţionat de achiziţia altor pachete de servicii.

(4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiţii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conţin astfel de programe.

(5) Sistemul de control parental prevăzut la alin. (2) lit. b) trebuie să asigure restricţionarea accesului la programele 18+, astfel:

a) accesul să fie posibil numai în baza unui cod personal, special dedicat restricţionării acestor programe, format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul tastării; la prima punere în funcţiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie să fie iniţial blocat;

b) accesul să fie reblocat în orice situaţie în care se modifică contextul vizionării, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune.

(6) În momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are obligaţia să stabilească, împreună cu abonatul, codul de acces prevăzut la alin. (5) lit. a); se recomandă evitarea stabilirii codului «1234» sau a unui cod format din aceeaşi cifră.

Forma integrală a actului normativ poate fi consultată gratuit pe Lege5.ro – noul soft legislativ de la Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here