În 12 martie a intrat în vigoare Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului de către absolvenţii de învăţământ superior, pe o perioadă de şase luni de la debutul lor în profesie.

SCOPUL EFECTUĂRII STAGIULUI

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.
Realizarea stagiului, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, cu o durată de şase luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în baza unui model cadru stabilit prin normele metodologice.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STAGIARULUI

Stagiarul are următoarele drepturi:
să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;
să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
să beneficieze de evaluare obiectivă;
să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;
să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;
să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;
să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;
să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, după caz.
De asemenea, stagiarul are următoarele obligaţii:
să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;
să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;
să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;
să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;
să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;
să participe la procesul de evaluare.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

Angajatorul are următoarele drepturi:
să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;
să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;
să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului;
să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.
Angajatorul are şi următoarele obligaţii:
să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;
să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;
să asigure o dotare corespunzătoare — logistică, tehnică şi tehnologică — necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;
să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;
să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;
să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

CONTRACTUL DE STAGIU

Contractul de stagiu, ca şi cel de muncă, poate înceta:
de drept;
prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;
prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.
În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.
Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului individual de muncă şi a contractului de stagiu, în condiţiile legii.

FINANŢAREA STAGIULUI

Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:
bugetul propriu al angajatorului;
fondul social european;
bugetul asigurărilor pentru şomaj;
sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
alte surse, potrivit legii.
Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor de şomaj, angajatorii care încheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI

Asemănător uceniciei, perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, care va cuprinde:
obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;
planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

COORDONAREA ŞI SUPRAVEGHEREA STAGIULUI

Coordonarea şi supravegherea activităţii de stagiu este realizată de un mentor, numit de angajator dintre salariaţii calificaţi (cu excepţia celor cu sancţiuni disciplinare neradiate), cu o experienţă profesională de cel puţin doi ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Acesta poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult trei stagiari.

EVALUAREA STAGIULUI

La sfârşitul perioadei de stagiu, activitatea stagiarului este evaluată de o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului (din care face parte obligatoriu şi mentorul) şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.
Comisia de evaluare întocmeşte cu cinci zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente: 
descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;
gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;
competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;
conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
concluziile privind desfăşurarea perioadei de stagiu;
alte menţiuni care vor fi stabilite prin normele metodologice.
De asemenea, cu zece zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu care cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere, de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.
Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza: analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi, aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul şi raportului de stagiu.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI / ADEVERINŢEI

În termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.
Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.
Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.
În situaţia în care stagiarul nu a promovat evaluarea, acesta poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului — cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă –, care este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului, ulterior putând să se adreseze instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie.
La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.
Un angajator mai poate încadra o singură dată pe acelaşi post un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu.
În termen de 90 de zile de la data publicării Legii nr. 335/2013 în Monitorul Oficial (12 decembrie 2013), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice trebuia să elaboreze normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.
——————————(P)——————————
Pentru a fi informat în permanenţă cu privire la evoluţia actelor normative, Lege5 Desktop vă pune la dispoziţie unCalendar legislativ. Prin intermediul acestuia puteţi afla ce acte intră în vigoare sau sunt aprobate, derogate, amendate etc. Aflaţi mai multe despre Lege5 Desktop de AICI.
L5_desktop

Totodată, Lege5 este disponibil şi în variantele Online şi Mobile. Iar pentru cei care vor doar anumite acte normative (consolidate la zi) există posibilitatea de a le cumpăra separat prin intermediul Lege5 Online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here