Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară va intra în vigoare la 16 decembrie 2022. Aceasta cuprinde prevederi privind principiile organizării judiciare, dispoziţii generale privind procedura judiciară, Instanţele judecătoreşti Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile Organizarea Ministerului Public, Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Magistraturii. 

Potrivit dispoziţiilor generale privind procedura judiciară. Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii. Pe perioada decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă, în condiţiile art. 93 din Constituţia României, republicată, activitatea judiciară se desfăşoară în condiţiile actelor normative care le instituie şi guvernează.

Activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective.

Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Pronunţarea hotărârilor se face în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, procedurile desfăşurate prin mijloace tehnice de comunicare la distanţă sunt considerate publice.

Şedinţele de judecată se înregistrează de către instanţă prin mijloace tehnice video sau audio.În cursul şedinţei de judecată, grefierul ia note cu privire la desfăşurarea procesului. Părţile pot cere citirea notelor şi vizarea lor de către preşedinte.

După terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte o copie de pe notele grefierului. Transcrierile susţinerilor verbale din timpul procesului efectuate în mod automat prin intermediul tehnologiei informaţiei, dacă o astfel de tehnologie a fost implementată la nivelul instanţei, vor fi înmânate părţilor la cerere, prin grija grefei, în condiţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Dosarele cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti se întocmesc şi se arhivează în format hârtie.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (5), la nivelul instanţelor judecătoreşti se implementează, în condiţiile stabilite prin regulament adoptat prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, Dosarul Electronic Naţional, de natură să permită, cu respectarea legii, accesul părţilor, prin internet, la dosarul cauzei, comunicarea electronică a actelor de procedură, precum şi posibilitatea depunerii, în aceeaşi modalitate, a unor acte la dosarul cauzei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here