În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1037 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea prevenirii nr. 270/2017. Obiectul de reglementare al Legii nr. 270/2017 este instituirea unui mecanism care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

Din conţinutul acesteia, reiese că organul de control are obligaţii de informare şi îndrumare. La acest moment, legea nu detaliază contravenţiile pentru care urmează a se aplica mecanismul de prevenţie, acest detaliu urmând a fi stabilit prin hotărâre de Guvern. Aşadar, nu toate faptele contravenţionale vor beneficia de instituirea măsurilor de remediere.

 
Informarea şi îndrumarea sunt obligaţiile controlului instituite prin Legea nr. 270/2017. Obligaţii pe care Legea nr. 270/2017 le pune în sarcina controlorului:

a) Sarcini de informare privind domeniul contravenţional (Autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor) – în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

  • legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
  • drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;
  • indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.
b) Sarcini de îndrumare privind corecta aplicare a legii (Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control) – au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.
  • să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;
  • să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile de îndrumare și control;
  • ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite.
c) Un portal dedicat informării contribuabilului – Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse privind domeniul contravenţional.
 
Contravenţiile care intră sub aplicarea Legii nr. 270/2017 vor fi nominalizate prin hotărâre a Guvernului.

  • În cazul constatării săvârșirii uneia dintre aceste contravenţii, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare. Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații: a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală; b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă. Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.
  • În cazul constatării săvârșirii mai multor contravenţii dintre cele nominalizate prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator încheie un singur proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, la care se anexează, după caz, un plan de remediere.
Nerespectarea reglementării privind constatarea faptei contravenţionale se sancţionează cu nulitatea procesului-verbal. Încălcarea dispozițiilor privind constatarea faptei contravenţionale, atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției. Dacă încălcarea acestora vizează doar o parte din contravențiile constatate și sancționate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privința acestor contravenții.

Se reia controlul după expirarea termenului de remediere. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse. În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment.

Recidiva se pedepseşte. În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii care a făcut obectul prevenţiei, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.
 
Actul de reglementare va continua. Legea prevenirii intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 10 alin. (3), care intră în vigoare la 3 zile, potrivit căruia contravenţiile care intră sub aplicarea Legii nr. 270/2017 vor fi nominalizate prin hotărâre a Guvernului.

AI nevoie de Legea prevenirii? O poți obține apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here