Legea nr. 88/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 27 aprilie 2015 (M.Of. nr. 282/2015).

În vigoare de la 30.04.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:”.

2. La articolul 2 litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

” 4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu.”

3. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

” b1) finanţator – instituţie de credit sau instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special al instituţiilor financiare nebancare deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului;”.

4. La articolul 2, literele c), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” c) credit – suma acordată de finanţator în baza unui contract, în vederea achiziţionării autoturismului nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare;

. . . . . . . . . .

k) comision de risc – suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în valoare de maximum 1% din valoarea garantată;

. . . . . . . . . .

m) garanţie guvernamentală – garanţie asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor din regulamentele prudenţiale aplicabile finanţatorilor.”

5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

” Art. 21.

(1) Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou. Garanţia statului va fi de maximum 50% din finanţarea acordată.

(2) Beneficiarii Programului se obligă să asigure autoturismul nou-achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, caracteristicile poliţelor de asigurare şi modalitatea de încheiere fiind prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În caz de nerespectare de către beneficiar a acestei obligaţii, finanţatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliţei de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele şi în contul beneficiarului, şi de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.

(3) Beneficiarul are obligaţia cesionării drepturilor derivând din poliţele de asigurare în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare a plăţii primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a creditului garantat în cadrul Programului. Modalitatea de plată a despăgubirilor rezultate din daune parţiale sau daune totale va fi prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Finanţatorul este mandatat să verifice îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului menţionate la alin. (3).”

[Continuare…]

Ai nevoie de OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here