Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, publicată în Monitorul Oficial nr. 274 din 23 aprilie 2015 (M.Of. nr. 274/2015).

În vigoare de la 23.05.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileşte normele în materie de autorizare, desfăşurare a activităţii şi transparenţă ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative, denumiţi în continuare AFIA, care administrează şi/sau distribuie în România titluri de participare ale unor fonduri de investiţii alternative, denumite în continuare FIA.

(2) Rezervate fiind dispoziţiile alin. (5) şi ale art. 2, prezenta lege se aplică:

a) persoanelor juridice stabilite în România care administrează unul sau mai multe FIA, indiferent dacă este vorba de un FIA din România, din alt stat membru sau dintr-un stat terţ;

b) AFIA stabiliţi în state terţe pentru care România este desemnat ca stat membru de referinţă conform prevederilor art. 39;

c) AFIA stabiliţi în alte state membre care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din alte state membre;

d) AFIA stabiliţi în alte state membre care administrează unul sau mai multe FIA din România;

e) AFIA stabiliţi în alte state membre care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din state terţe;

f) AFIA stabiliţi în state terţe care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), nu prezintă relevanţă:

a) dacă FIA este de tip deschis sau închis;

b) dacă FIA îmbracă forma contractuală de trust sau formă statutară ori dacă acesta are orice altă formă juridică;

c) care este structura juridică a AFIA.

(4) În categoria FIA menţionate la alin. (3) sunt incluse organismele de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C.), care sunt obligate să solicite înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., conform prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, respectiv A.O.P.C. care, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din acelaşi act normativ, nu au obligaţia înregistrării la A.S.F.

(5) Prezenta lege nu se aplică următoarelor entităţi:

a) holdingurilor, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 27;

b) instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale care intră sub incidenţa Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, fondurilor de pensii facultative care intră sub incidenţa Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, fondurilor de pensii administrate privat care intră sub incidenţa Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2001, altor sisteme de pensii neintegrate în sistemul public, precum şi produselor de pensii al căror scop îl reprezintă furnizarea unui beneficiu la vârsta pensionării inclusiv, după caz, entităţilor autorizate care sunt responsabile de administrarea unor astfel de instituţii, fonduri sau produse şi care acţionează în numele acestora, cu condiţia să nu administreze FIA;

c) instituţiilor supranaţionale, precum Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Fondul European de Investiţii, instituţiile europene de finanţare a dezvoltării şi băncile bilaterale de dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, altor instituţii supranaţionale şi organizaţii internaţionale similare, în cazul în care aceste instituţii sau organizaţii administrează unul sau mai multe FIA şi în măsura în care FIA în cauză acţionează în interes public;

d) Băncii Naţionale a României (BNR);

e) autorităţilor şi organelor naţionale, regionale şi locale sau altor instituţii care administrează fonduri ce sprijină sistemele de asigurări sociale şi sistemele de pensii;

f) schemelor de participare a angajaţilor sau schemelor de economii ale angajaţilor;

g) entităţilor cu scop special de securitizare.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here